dnes je 30.7.2021

Input:

305/2013 Z.z., Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení účinnom k 1.7.2020

305/2013 Z.z.
zákon
zo 4. septembra 2013
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
214/2014 Z.z.
30. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
214/2014 Z.z.
15. 12. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení § 60
29/2015 Z.z.
1. 9. 2015
dopĺňa § 10 a poznámku pod čiarou
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 103 novelizačných bodov
273/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
273/2015 Z.z.
1. 11. 2016
dopĺňa § 22a a § 22b
273/2015 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 36 a § 39
273/2015 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 23 a § 23a
273/2015 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 23a
272/2016 Z.z.
18. 10. 2016
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
272/2016 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 60d
272/2016 Z.z.
31.12.2017
§ 60c stráca účinnosť
374/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
238/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 89 novelizačných bodov
238/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 24
238/2017 Z.z.
1. 2. 2018
dopĺňa § 60f
238/2017 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 56
69/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení § 60b
313/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov a poznámky pod čiarou
211/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 31a
211/2019 Z.z.
1. 7. 2020
dopĺňa § 25 a § 60i
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe (ďalej len „výkon verejnej moci elektronicky”),
b) elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie,
c) elektronické schránky a elektronické doručovanie,
d) identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,
e) autorizáciu,
f) zaručenú konverziu,
g) spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,
h) referenčné registre.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti1) alebo citlivé informácie,2)
b) výkon verejnej moci elektronicky Národnou bankou Slovenska a Radou pre riešenie krízových situácií2a) ,
c) informačné systémy verejnej správy,3) ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ktoré obsahujú utajované skutočnosti,1)
d) informačné systémy verejnej správy,3) ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, a na informačné systémy obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu verejného zdravotného poistenia,
e) informačné systémy zriadené medzinárodnými organizáciami alebo podľa predpisov medzinárodného práva a informačné systémy zriadené Európskou úniou,
f) doručovanie zverejnením v úradnej evidencii,4)
g) podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu4a) okrem postúpenia žiadosti a vydania rozhodnutia, ktoré sa doručuje žiadateľovi podľa osobitného predpisu,4a)
h) výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so štátnou službou príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitných predpisov a súvisiaci s vykonávaním bezpečnostných previerok navrhovaných osôb v pôsobnosti spravodajských služieb,4b)
i) výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so sociálnym zabezpečením príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu.4c)
(3) Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, a o náležitosti rozhodnutia,