dnes je 30.7.2021

Input:

Zverejňovanie povinnosti verejného obstarávateľa v prípady zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadanej na základe výnimky zo ZVO

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.134 Zverejňovanie povinnosti verejného obstarávateľa v prípady zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadanej na základe výnimky zo ZVO

Mgr. Martina Galabová

V poslednom období nás v rámci odpovedného servisu klienti požiadali o informácie k zverejňovaným povinnostiam v prípade zákazky s nízkou hodnotou (ZsNH), pričom sa pýtali na splnenie tejto povinnosti po ukončení kalendárneho polroka. V súčasnosti sa však táto zverejňovacia povinnosť vzťahuje na kalendárny štvrťrok, preto považujeme za vhodné stručne zhrnúť zverejňovanie povinnosti verejného obstarávateľa v prípade ZsNH, ako aj zákazky zadanej na základe výnimky zo ZVO.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 bola do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) zavedená pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov povinnosť zverejňovať v profile verejného obstarávateľa, vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 €, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO, a to v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. V aplikačnej praxi ide o zverejnenie súhrnnej správy, v ktorej verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie všetky zmluvy s cenami vyššími ako 1 000 €, ktoré uzavrel na základe nadlimitných, podlimitných výnimiek a výnimiek na zákazky s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu (zákazky do 5 000 € bez DPH – podľa § 1 ods. 14 ZVO), uvedených v ustanoveniach § 1 ods. 2 až 14 zákona, okrem zmlúv, pri ktorých to vylučujú osobitné predpisy. V takejto súhrnnej správe budú uvedené najmä hodnota zákazky, predmet zákazky, identifikácia zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 ZVO, na základe ktorého bola zmluva uzavretá, pričom v tejto súhrnnej správe sa nemusia uviesť informácie o zmluvách, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Zároveň sa na verejného obstarávateľa vzťahujú informačné povinnosti podľa § 117 ods. 6 ZVO v prípade ZsNH. Verejný obstarávateľ do 30 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka zverejní v profile verejného obstarávateľa podľa § 117 ods. 6 zákona súhrnnú správu o ZsNH, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štrťroka, a v ktorých budú uvedené najmä hodnota zákazky, predmet zákazky, identifikácia zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená.

K problematike zverejňovania súhrnných správ podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 117 ods. 6 a § 118 ods. 4 zákona vydal ÚVO všeobecné metodické usmernenia č. 4-2019, č. 5-2019 (vo forme videosúboru) a č. 6-2019, ktoré sú dostupné na webovom sídle ÚVO. Predmetné usmernenia tiež upravujú, akým spôsobom sa určuje hodnota zmluvy/zákazky, čo sa týka započítania, resp. nezapočítania dane z pridanej hodnoty.

Okrem vyššie uvedených všeobecných metodických usmernení vydal ÚVO k predmetnej problematike viacero metodických usmernení, napr. č. 7214-5000/2019, č. 14910-5000/2019, č. 3685-5000/2020 a č. 3680-5000/2020. V poslednom období vydal najmä metodické usmernenia č. 15198-5000/2020, resp. č. 15197-5000/2020 – týkajúce sa najmä opakovaných objednávok v rámci ZsNH , obe zo dňa 16. 11. 2020.

Metodické usmernenie č. 15198-5000/2020, týkajúce sa najmä zákaziek malého rozsahu vo forme opakovaných štvrťročných objednávok každej v hodnote cca 550 € s DPH. Na otázku žiadateľa, ako má zverejňovať súhrnné správy, v ňom ÚVO uvádza nasledovné:

„Pri určení, ktorých zmlúv sa týka povinnosť uviesť ich v súhrnnej správe podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní sa vychádza z celkovej ceny stanovenej v konkrétnej zmluve (resp. objednávke, ak nie je vystavená na základe uzatvorenej písomnej zmluvy). Verejný obstarávateľ/obstarávateľ uvedie v súhrnnej správe podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní za daný štvrťrok len tak zmluvu (objednávku), ktorej zmluvná cena (resp. hodnota objednávky) spĺňa podmienky