dnes je 30.7.2021

Input:

Zdokumentovanie skutočností v procese verejného obstarávania, odkazujúcich na verejne dostupné zdroje

21.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.127 Zdokumentovanie skutočností v procese verejného obstarávania, odkazujúcich na verejne dostupné zdroje

Mgr. Martina Galabová

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 29. 7. 2020 metodické usmernenie č. 10311-5000/2020, v ktorom reagoval, okrem iného, na nasledovnú otázku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v súčasnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky):

„Verejný obstarávateľ plánuje zadávať zákazku, ktorej predmetom bude nákup výpočtovej techniky a príslušenstva, pričom pri stanovení technických špecifikácií bude postupovať v súlade s predmetným metodickým usmernením o technickej špecifikácii počítačových zariadení vo verejnom obstarávaní. Za účelom určenia objektívnej špecifikácie notebookov uplatnil verejný obstarávateľ minimálne skóre benchmarku. Verejný obstarávateľ dospel k zisteniu, že výška benchmark skóre je premenlivá a jeho hodnota sa v priebehu mesiaca výrazne mení (podľa aktuálnych zistení v priebehu mesiaca variuje o 1 000 až 2 000 bodov). Verejný obstarávateľ použil benchmark Passmark, 4 jadra, min. 6MB cache - i5- 8365u. To znamená, že v čase prvotnej prípravy bolo požadované benchmark skóre iné ako v čase bezprostredne pred vyhlásením (skóre sa môže meniť aj počas dňa, resp. každý deň). V tomto prípade môže nastať situácia, keď potenciálny uchádzač bude spĺňať požiadavku na predmet zákazky (požadované benchmark skóre) v momente predloženia ponuky, ale nebude ho spĺňať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v štádiu vyhodnocovania jeho ponuky verejným obstarávateľom, resp. komisiou verejného obstarávateľa. V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ žiada o usmernenie, ako má v danom prípade postupovať. Je akceptovateľné, ak uchádzač predloží v ponuke printscreen obrazovky, z ktorej bude vyplývať splnenie požadovaného benchmark skóre, čo bude verejný obstarávateľ považovať za splnenie požiadaviek na predmet zákazky aj napriek tomu, že v čase vyhodnocovania ponúk už daný procesor požadované skóre nedosiahne?

K uvedenej otázke zaujal ÚVO nasledovné stanovisko:

„... úrad uvádza, že a priori nevylučuje Vami načrtnutú možnosť preukazovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Je plne v diškrečnej právomoci verejného obstarávateľa (za dodržania zákonných podmienok) určiť, akými dokladmi, resp. akým spôsobom je možné preukázať splnenie ním nastavených technických požiadaviek. Verejný obstarávateľ by mal predovšetkým dbať na to, aby vyžadoval predloženie takých dôkazov, ktoré sú hodnoverné a ktoré je podľa potreby možné spätne verifikovať. Vo Vami prezentovanom prípade by tak mohlo ísť o situáciu, keď je možné predložený printscreen obrazovky overiť s reálne vedenou (oficiálnou) históriou vývoja benchmark skóre na predmetnom webovom sídle, resp., ak je takéto historické informácie možné získať na požiadanie od subjektu zabezpečujúceho benchmarking. Okrem povinnosti dodržania základných princípov verejného obstarávania, nastavenie overiteľných dôkazných prostriedkov by malo byť predovšetkým v záujme samotného verejného obstarávateľa, ktorý sa inak vystavuje riziku, že v konečnom dôsledku nebude vysúťažený tovar spĺňať ním požadované technické parametre.”

Predmetné metodické usmernenie teda poskytuje vhodný návod na to, ako má verejný obstarávateľ upraviť obsah a spôsob predloženia dokumentu v ponuke, ktorý má verifikovať údaje vzťahujúce sa k ponuke daného uchádzača, týkajúce sa napr. technických špecifikácií obstarávaného predmetu zákazky. Ako uvádza predmetné metodické usmernenie, je to vhodné najmä pri počítačovom vybavení, kedy sa odporúča technické špecifikácie určovať prostredníctvom benchmarkov, ktoré sú však v čase premenlivé. V zmysle toho verejný obstarávateľ môže v súťažných podkladoch určiť, aby uchádzač v ponuke predložil dokument, napr. printscreen webovej stránky, potvrdzujúci, že v danom čase predloženia ponuky platil pre predmet zákazky taký benchmark,