dnes je 30.7.2021

Input:

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov v Slovenskej republike vz zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v Českej republike

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.128 Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov v Slovenskej republike vz zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v Českej republike

Mgr. Martina Galabová

V aplikačnej praxi sa najmä pri zadávaní nadlimitných zákaziek verejný obstarávateľ stretáva so situáciou, kedy záujemca/uchádzač (hospodársky subjekt) so sídlom v Českej republike preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) prostredníctvom zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), ktorý je vedený za účelom zjednodušeného preukazovania splnenia podmienok účasti vo veci osobného postavenia v Českej republike. V súvislosti s tým si väčšina verejných obstarávateľov kladie otázku, či zápis do SKD je úplným ekvivalentom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS), ktorý je za rovnakým účelom vedený v Slovenskej republike alebo nie.

K danej problematike vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) viacero metodických usmernení, to najaktuálnejšie vydal dňa 7. 8. 2020 pod č. 7477-5000/2020, ktoré si priblížime v dnešnom príspevku.

Predmetné metodické usmernenie odpovedá na viacero otázok, ktoré ÚVO v súvislosti s porovnaním ekvivalencie zápisu do SKD a zápisu do ZHS položil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v súčasnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky).

Dve otázky žiadateľa boli nasledovné:

„1. V prípade, ak český hospodársky subjekt predloží na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů” je možné tento zápis uznať ako rovnocenný zápis slovenskému zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov, resp. jeho ekvivalent? Spĺňa v tomto prípade český hospodársky subjekt podmienky účasti osobného postavenia v plnom rozsahu?

2. Ak zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů” nenahrádza v plnom rozsahu zápis do „Zoznamu hospodárskych subjektov”, má verejný obstarávateľ požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 40 ods. 4 ZVO? Ktoré doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO budú predmetom jeho žiadosti o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, t. j. ktoré doklady zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů” nenahrádza?”

Ďalej žiadateľ porovnával ustanovenia týkajúce sa dokladov na preukázania splnenie podmienok účasti osobného postavenia v právnych úpravách platných v Slovenskej a Českej republike, t. j. v zákone o verejnom obstarávaní a v jeho českom náprotivku a vzhľadom na zistené rozdiely položil nasledovné otázky:

„3. Je potrebné od hospodárskeho subjektu, ktorý predložil ponuku vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike a ktorý je zapísaný v českom „Sezname kvalifikovaných dodavatelů” žiadať:

a) výpis z registra trestov (za hospodársky subjekt a štatutárov), nakoľko pre splnenie podmienky účasti v ČR je rozhodujúce na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. V slovenskom právnom poriadku nie je stanovené rozhodujúce obdobie, v ktorom uchádzač musí mať register trestov „bez záznamu” vo väzbe na § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (uvedené uvádzame, nakoľko v podmienkach Českej republiky nie je povinnosť hospodárskeho subjektu za účelom zápisu do zoznamu preukázať bezúhonnosť vo vzťahu členom dozorného orgánu, resp. prokuristom),

b) potvrdenie colného úradu, nakoľko v českej právnej úprave absentuje,

c) potvrdenia zdravotných poisťovní, nakoľko splnenie podmienky účasti sa v ČR preukazuje iba čestným vyhlásením (sme si vedomí znenia § 32 ods. 4 ZVO, ale ten sa týka situácie, ak by Česká republika nevydávala rovnocenné doklady, ale potvrdenia zdravotných poisťovní je možné získať),

d) potvrdenie súdu vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO,

e) výpis z obchodného registra vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,

f) čestné vyhlásenie vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO”.

K vyššie uvedeným otázkam ÚVO, vychádzajúc z aplikačnej praxe pri zápise hospodárskych subjektov so sídlom v Českej republike do ZHS vedenom v Slovenskej republike, vydal, okrem iného, nasledovné usmernenie:

„Vychádzajúc z uvedeného a komparácie slovenskej a českej právnej úpravy, na ktorú poukazujete aj Vy vo svojej žiadosti, možno uviesť, že údaje zapísané v Sezname kvalifikovaných dodavatelů a v Zozname hospodárskych subjektov nie sú totožné. Na základe toho oba zápisy nemožno považovať za úplne rovnocenné, a teda zápis do českého zoznamu nemožno na účely účasti vo verejnom obstarávaní v Slovenskej republike automaticky uznať. So zreteľom na prax úradu, ktorú aplikuje voči subjektom zapísaným v Sezname kvalifikovaných dodavatelů a ktorí sa chcú zapísať do Zoznamu hospodárskych subjektov, ako aj so zreteľom na rozhodnutie Rady úradu č. 5452-9000/2020 (pozri najmä body 214-239) je potrebné nad rámec „českého zápisu” doložiť nasledovné doklady:

- výpis z registra trestov za členov dozorného orgánu a prokuristov na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

- výpis z obchodného, resp. iného registra na účely preukázania osôb uvedených v predchádzajúcom