dnes je 30.7.2021

Input:

Zadávanie zákaziek na stavebné práce

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.133 Zadávanie zákaziek na stavebné práce

Mgr. Martina Galabová

V rámci svojej metodickej a vzdelávacej činnosti zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) dva materiály pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov týkajúce sa zadávania zákaziek na stavebné práce podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Ide o infografiku a podcast k možnostiam obstarania stavebných prác, ktoré sú dostupné na webovom sídle ÚVO na nasledovných linkoch:

 • Metodika zadávania zákaziek

 • Podcast k obstarávaniu stavebných prác

V uvedených dokumentoch sa všeobecne venuje rozličným možnostiam obstarania stavebných prác v súlade so zákonom, nehľadiac na ich predpokladanú hodnotu zákazky, berúc pri tom tiež do úvahy princípy verejného obstarávania.

Odporúčania uvedené v oboch dokumentoch je možné rozdeliť nasledovne:

 • - podľa spôsobu definovania predmetu zákazky,
 • - podľa spôsobu zadania zákazky postupmi verejného obstarávania, resp. nástrojmi, ktoré zákon umožňuje.

Z hľadiska spôsobu definovania predmetu zákazky ÚVO rozlišuje:

 1. obstaranie projektovej dokumentácie ako prvý krok a následné obstaranie samotných stavebných prác na uskutočnenie celej stavby bez rozdelenia na samostatné časti ako druhý krok,
 2. obstaranie projektovej dokumentácie ako prvý krok a následné obstaranie samotných stavebných prác na uskutočnenie celej stavby s rozdelením na samostatné časti (logické celky) ako druhý krok,
 3. obstaranie projektovej dokumentácie a samotných stavebných prác na uskutočnenie celej stavby spoločne – t. j. použitie formy obstarávania „Naprojektuj a postav”, ktorý sa používa najmä pri zložitejších stavbách, napr. pri cestnej infraštruktúre, kedy je zhotoviteľ zodpovedný jednak za naprojektovanie stavby, ako aj zhotovenie samotnej stavby, samozrejme, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.

ÚVO pri jednotlivých vyššie uvedených spôsoboch poukazuje jednak na výhody, ako aj na riziká, ktoré môžu verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi priniesť. Nehľadiac na spôsob definovania predmetu zákazky ÚVO poukazuje na potrebu zabezpečenia a vypracovania kvalitnej a aktuálnej projektovej dokumentácie, ktorá bude v súlade s aktuálnymi technickými, environmentálnymi a inými normami, štandardami a požiadavkami a ktorá predmet zákazky definuje z hľadiska funkčného, prostredníctvom technických a funkčných parametrov, neodvolávajúc sa na konkrétne výroky, produkty, riešenia a pod. Takto vypracovaná projektová dokumentácie eliminuje problémy pri následnom obstarávaní samotnej stavby, resp. eliminuje vznik problémov pri samotnom plnení zmluvy.

Zároveň ÚVO poukazuje na možnosti rozdelenia zákazky na časti v súlade zo zákonom, najmä z hľadiska rozdelenia zákazky na funkčné logické celky, berúc pri tom do úvahy možnosti zabezpečenia plnenia týchto častí malými a strednými podnikmi. Ako príklady ÚVO uvádza rozdelenie jednej zákazky na časti, ktoré zahŕňajú napr. výmenu okien v rámci jednej časti, rekonštrukciu strechy resp. maliarske a natieračské práce ako ďalšie samostatné časti.

Z hľadiska spôsobu zadania zákazky postupmi verejného obstarávania, resp. nástrojmi, ktoré zákon umožňuje, ÚVO uvádza:

 • - možnosť využitia centrálneho alebo spoločného obstarávania pre podlimitné a nadlimitné zákazky – najmä v prípade viacerých verejných obstarávateľov rovnakého typu (napr. obce/mestá) a podobných predmetov zákazky,
 • - možnosť zadávania zákazky prostredníctvom zriadených dynamických nákupov, ktoré prinášajú možnosť zrýchleného zadávania podlimitných a nadlimitných zákaziek jednak na zabezpečenie projektových dokumentácií, ako aj nákup stavebných výrobkov a materiálov a v neposlednom rade aj na zabezpečenie stavebných prác, pričom musí byť naplnená podmienka, že tieto tovary, služby a stavebné práce sú bežne dostupné na trhu,
 • - možnosť zadania stavebných zákaziek, nehľadiac na finančný limit na základe uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 4 zákona, tzv. in-house zákazka”,
 • - možnosť zadania stavebných zákaziek s nízkou hodnotou na základe uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 13 zákona, kedy sa zákazka zadáva registrovanému sociálnemu podniku alebo chránenej dielni.

V prípade uplatňovania výnimiek zo zákona ÚVO poukazuje na skutočnosť, že si ich verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí vykladať reštriktívne, a preto môže takúto zákazku zadať iba hospodárskym subjektom, ktoré príslušné stavebné práce zabezpečia výlučne svojimi kapacitami. V prípade, ak by časť zákazky nedokázali zabezpečiť vlastnými kapacitami (napr. si nevyrábajú potrebné stavebné materiály a výrobky), tak ich musia zabezpečiť v súlade s postupmi podľa zákona.

V Slovenskej republike sa z vyššie uvedených výnimiek často používa tzv. „in-house zákazka”, upravená v § 1 ods. 4 zákona.

V súvislosti s uplatnením takejto výnimky zo zákona je verejný obstarávateľ povinný posúdiť, či v konkrétnom prípade, v ktorom by mohlo ísť o zadávanie „in-house zákazky”, sú splnené nasledovné požiadavky zákona uvedené v § 1 ods. 4 zákona, a to kumulatívne, teda všetky tri zároveň:

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť