Input:

Údaje v zozname hospodárskych subjektov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Údaje v zozname hospodárskych subjektov

JUDr. Simona Laktišová


Naša akciová spoločnosť potrebuje aktualizovať údaje zapísané v zozname hospodárskych subjektov podľa nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. Keďže doplnením dokladov sa zápis nepredlžuje (u nás končí 14. 3. 2017) a o niekoľko mesiacov by sme museli opäť predkladať všetky doklady podľa § 32 ZVO, nie je jednoduchšie, resp. možné požiadať o nový zápis s doložením všetkých dokladov (vrátane čestných prehlásení a potvrdenia súdu)? Čo by ste nám odporučili v tomto prípade?

V zmysle prechodných ustanovení zákona, konkrétne podľa § 187 ods. 7 ZVO je zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. 4. 2016 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. ÚVO však vydal upozornenie, z ktorého vyplýva, že je potrebné, aby hospodárske subjekty v záujme aktualizácie údajov vedených v ZHS doplnili prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov tieto doklady:

- doklady v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) až c), t.j. výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného orgánu a prokuristu/ov; potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace; potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace;

- aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ak došlo k zmene údajov uvedených v doklade.

Nakoľko už je hospodársky subjekt evidovaný ako zapísaný v ZHS, na predĺženie platnosti zápisu sa vzťahuje ustanovenie § 156 ods. 6 ZVO, podľa ktorého Úrad pre verejné obstarávanie predĺži platnosť zápisu v ZHS, ak hospodársky subjekt


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: