dnes je 30.7.2021

Input:

Subdodávateľ z hľadiska verejného obstarávania

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.139 Subdodávateľ z hľadiska verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová

Vo verejnom obstarávaní na obstaranie stavebných prác podlimitnej zákazky (super reverz) nastala situácia, kedy sa ponuka uchádzača javila ako mimoriadne nízka.


Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača o vysvetlenie a uviedol, v ktorej časti sa ponuka takýmto spôsobom javí - technické riešenie produktu, kde verejný obstarávateľ uviedol porovnanie cenníkových cien výlučného dodávateľa riešenia v SR a cien uchádzača.

Uchádzač trval na tom, že jeho ponuka je správna a nemieni ju meniť, odmietol však uviesť meno subdodávateľa (tovaru).

V zmysle zákona nemá povinnosť ho uvádzať v rámci ponuky, môže však odmietnuť uviesť jeho obchodný názov a podmieniť to tým, že ho uvedie až pri podpise zmluvy?

Ako verejný obstarávateľ sme uchádzača vyzvali aby špecifikoval či ide o subdodávateľa, ktorého kapacity sa budú využívať pri realizácii stavby alebo ide o klasický obchodný vzťah medzi uchádzačom a jeho obchodným partnerom (pre vylúčenie podozrenia či ide alebo nejde o subdodávateľa v zmysle zákona o VO) a tiež sme požiadali o poskytnutie produktového listu, či má zamýšľané technické riešenie všetky parametre ako verejný obstarávateľ stanovil v ponuke.

Má verejný obstarávateľ možnosť vylúčiť uchádzača ktorý neposkytne produktový list a poskytne len čestné vyhlásenie s tým, že je všetko v poriadku a zároveň ani neuvedie názov dodávateľa?

Odpoveď

Legislatívna úprava:

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 2 ods. 5 písm. e) zákona

(5) Na účely tohto zákona sa rozumie

e) subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,

§ 41 ods. 1 písm. a) zákona

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

§ 41 ods. 3 zákona

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadujú, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

§ 41 ods. 6 zákona

(6) Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú údaje podľa odsekov 3 a 4 o dodávateľovi tovaru.

§ 53 ods. 1 a 2 zákona

(1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

(2) Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,47)

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

§ 53 ods. 5 zákona

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

§ 53 ods. 7 písm. a) zákona

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom,

Pohľad autora na problematiku:

Problematika subdodávateľov

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ môže, ale nemusí, v súťažných podkladoch uviesť požiadavku, aby uchádzač uviedol v ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak verejný obstarávateľ takúto požiadavku v súťažných podkladoch neuviedol, nemusí uchádzač takúto informáciu v ponuke uvádzať a mám tiež za to, že nie je povinný ju uvádzať v zmysle žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie ponuky resp. žiadosti o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ak to nemá povahu dôkazu k vysvetľovaným informáciám.

Naproti tomu je však verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona povinný v súťažných podkladoch vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač je preto povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy takéto údaje verejnému obstarávateľovi poskytnúť, inak sa to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy. Zároveň v zmysle § 41 ods. 6 zákona, v prípade ak sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, verejný obstarávateľ nevyžaduje vyššie uvedené informácie podľa § 41 ods. 3 zákona o dodávateľovi tovaru, tento sa preto nepovažuje za subdodávateľa.

Zároveň poukazujem na skutočnosť že v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným