dnes je 30.7.2021

Input:

Rozdelenie predmetu zákazky na časti

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.130 Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Mgr. Martina Galabová

Jednou z častých otázok, resp. tém vo verejnom obstarávaní je problematika rozdeľovania predmetu zákazky na časti, ku ktorej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal viacero metodických usmernení, venoval sa jej aj vo svojej Metodike zadávania zákazky, ako aj vydal Výkladové stanovisko č. 2_2018 zo dňa 6. 3. 2018 s názvom „Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek”. Tieto dokumenty sú dostupné na webovom sídle ÚVO.

Vo februári 2014 prijal Európsky parlament nové smernice vo veci udeľovania koncesií (č. 2014/23/EÚ), o verejnom obstarávaní (č. 2014/24/EÚ) a o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (č. 2014/25/EÚ), ktoré boli jednotlivé členské štáty povinné transponovať do národnej legislatívy do 24 mesiacov. Slovenská republika predmetné smernice transponovala do legislatívy prostredníctvom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO”), účinnom od 18. 4. 2016.

Novoprijaté smernice priniesli reformy, resp. nové právne úpravy vo viacerých oblastiach, jednou z nich je aj podpora malých a stredných podnikov v účasti vo verejnom obstarávaní, podpora lokálnych podnikov a zamestnanosti, podpora konkurenčného prostredia a v neposlednom rade aj znižovanie závislosti od jedného a/alebo veľkého dodávateľa, a to najmä prostredníctvom rozdeľovania veľkých zákaziek na časti, berúc však pri tom do úvahy princípy verejného obstarávania, tak aby zákazky boli jednak svojím rozsahom, ako aj podmienkami účasti dostupné aj pre malé a stredné podniky, aj na lokálnom trhu.

Rozdeľovanie zákaziek na časti je upravené v rámci ustanovení § 28 ZVO, ktoré prinášajú niektoré inštitúty, ktoré sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní, resp. oprávnení pri rozdeľovaní zákaziek na časti uplatňovať.

Sú to najmä:

  • - povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ zákazku na časti nerozdelí,
  • - možnosť obmedziť počet častí alebo určiť ich kombináciu, ktoré verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ zadá jednému uchádzačovi, a to na základe vopred známych objektívnych a nediskriminačných pravidiel.

Zároveň však v zmysle § 6 ods. 16 ZVO nemožno zákazku rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity ZVO, a tak sa vyhnúť použitiu prísnejšieho postupu alebo dokonca akéhokoľvek postupu verejného obstarávania podľa ZVO.

Čo to všetko v praxi pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa znamená.

V prvom rade pri stanovení opisu predmetu zákazky a pri príprave postupu verejného obstarávania je verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný posúdiť jednak časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých plnení predmetu zákazky, ako aj ich dostupnosť na trhu z viacerých zdrojov, v neposlednom rade tiež posúdiť požiadavky na dodanie jednotlivých plnení, ich vzájomnú interoperabilitu, ako aj zodpovednostné vzťahy pri dodaní predmetu zákazky. Podľa metodických usmernení ÚVO „časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia predmetných postupov zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv či rovnakú, alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zadávaných zákaziek je plnenie rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku.

Zároveň ÚVO vo svojom výkladovom stanovisku upozorňuje, aby pri rozdeľovaní predmetu zákazky bral do úvahy aj nasledovné kritériá:

  • - „kvantitatívne hľadisko, teda či veľkosť zákazky vyhovuje výrobnej kapacite malých a stredných podnikov, resp. jej rozdelenie na časti by lepšie zodpovedalo schopnostiam malých a stredných podnikov,
  • - kvalitatívne hľadisko, teda či obsah predmetu zákazky zodpovedá špecializovanej oblasti, ktorou sa malé a stredné podniky zaoberajú,
  • - technické a hospodárske hľadisko predmetu zákazky”, teda technické a hospodárske (najmä ekonomické) podmienky, ktoré sa vzťahujú na dodanie predmetu zákazky.

Ďalšie aspekty, ktoré by podľa výkladového stanoviska ÚVO mal pri rozdeľovaní predmetu zákazky verejný obstarávateľ/obstarávateľ brať do úvahy pri rozdeľovaní predmetu zákazky na časti, sú aj aspekty na jeho strane, napr. ekonomické/finančné náklady a organizačné (napr. počet zamestnancov a ich organizácia práce), ktoré sú priamo naviazané na zadávanie predmetu zákazky a jeho samotné plnenie.

Na základe posúdenia všetkých týchto aspektov sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ rozhoduje o rozdelení, resp. nerozdelení predmetu zákazky a v zmysle toho postupuje pri ďalšom určení požiadaviek a podmienok zadávania zákazky, najmä pri stanovení podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, výšky zábezpeky, ako aj návrhu zmluvy, teda podmienok dodania.

V prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ rozdelí predmet zákazky na viacero častí, je povinný určiť v súlade so ZVO aj ich predpokladanú hodnotu zákazky, ako aj primerane stanoviť podmienky účasti, najmä, ak tieto sú akýmkoľvek spôsobom naviazané buď na rozsah, alebo predpokladanú hodnotu jednotlivých častí predmetu zákazky. Uvedené je tiež obsahom ustanovenia § 38 ods. 10 ZVO. Takisto pri určení zábezpeky ponuky pre jednotlivé časti predmetu zákazky je potrebné vychádzať z predpokladaných hodnôt jednotlivých častí zákazky. Ak sa verejný obstarávateľ/obstarávateľ rozhodne obmedziť počet častí alebo určiť kombináciu častí, ktoré zadá jednému uchádzačovi, je povinný stanoviť objektívne a nediskriminačné kritériá, na základe ktorých budú tieto časti úspešnému uchádzačovi zadané, ak bude úspešný vo viacerých častiach, ako bolo stanovené. Tieto pravidlá je následne potrebné uviesť v súťažných podkladoch.

Informácie o tom, či je