dnes je 30.7.2021

Input:

Priame rokovacie konanie a podmienky účasti vo veci osobného postavenia

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.126 Priame rokovacie konanie a podmienky účasti vo veci osobného postavenia

Mgr. Martina Galabová

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 16. júla 2020 vydal metodické usmernenie č. 8512-5000/2020 týkajúce sa priameho rokovacieho konania (PRK) a uplatňovania podmienok účasti, najmä vo veci osobného postavenia.

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) sa verejného obstarávania (nadlimitné zákazky) môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V prípade podlimitných zákaziek v súlade s § 112 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti vo veci osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň v prípade PRK verejný obstarávateľ v súlade s § 82 ods. 2 a § 115 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Z predmetných ustanovení ZVO nie je jednoznačne zrejmé, či je v prípade uplatnenia nadlimitného alebo podlimitného PRK verejný obstarávateľ povinný určiť a vyžadovať preukázanie splnenia podmienok účasti vo veci osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 alebo § 112 ods. 4 písm. 1 ZVO alebo je iba oprávnený (teda môže) určiť a vyžadovať ich preukázanie (rovnako ako v prípade podmienok účasti kvôli finančnému a ekonomickému postaveniu a technickej alebo odbornej spôsobilosti), najmä ak § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje, že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti kvôli osobnému postaveniu, resp. § 112 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní určuje, že v prípade podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje niektoré podmienky vo veci osobného postavenia.

A práve tieto nejasnosti, týkajúce sa nevyhnutnosti preukázania splnenia podmienok účasti vo veci osobného postavenia pri nadlimitnom a podlimitnom PRK, predstavovali jednu z dvoch otázok, ku ktorým sa ÚVO v predmetnom metodickom usmernení vyjadroval.

Z vyjadrení ÚVO vyberáme:

Z obsahu príslušnej zákonnej úpravy (§ 82 ods.2, § 115 ods. 2), ako aj zo systematiky zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že preukazovanie podmienok účasti podľa § 32 v priamom rokovacom konaní nie je vo všeobecnosti vylúčené, čo súčasne znamená, že hospodársky subjekt, s ktorým sa uzatvára zmluva, by tieto podmienky mal spĺňať. Priame rokovacie konanie je zákonom (a v konečnom dôsledku aj smernicami EÚ) uznávané ako jeden z možných postupov zadávania zákaziek a zároveň podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú považované za základné statusové požiadavky kladené na hospodárske subjekty zúčastňujúce sa verejného obstarávania. Zákonná úprava v § 32 vyjadruje legitímnu požiadavku, aby verejní obstarávatelia, resp. obstarávatelia vstupovali do zmluvných vzťahov so subjektmi, ktoré predmetné požiadavky spĺňajú. Vo všeobecnosti tak nie je dôvodné, aby splnenie takýchto požiadaviek nemalo byť vyžadované aj v prípadoch priameho rokovacieho konania.

V zmysle vyššie uvedeného je zrejmé, že aj v prípade zadávania PRK je nevyhnutné, aby hospodárske subjekty, ktoré budú/sú vyzvané na rokovanie v rámci PRK, spĺňali podmienky účasti kvôli osobnému postaveniu podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v celom rozsahu (v prípade nadlimitných zákaziek) alebo v rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (v prípade nadlimitných zákaziek).

Skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní sa v § 82 ods. 2 vyjadruje len vo vzťahu k dokladom slúžiacim na preukázanie splnenia podmienok účasti (nie k samotným podmienkam účasti), pričom verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neukladá povinnosť takéto doklady vyžadovať (ide len o možnosť), je potrebné chápať v tom zmysle, že zákonodarca tým reagoval na niektoré situácie, pri ktorých by bolo predkladanie dokladov pred uzavretím zmluvy neúčelné. Predovšetkým je potrebné poukázať na situáciu, keď by proces predkladania dokladov predstavoval neprimeranú administratívnu záťaž, ktorá by mohla ohroziť dosiahnutie sledovaného cieľa (uplatniteľné najmä na dôvod podľa § 81 ods. 1 písm. c). Opierajúc sa aj o názor vyjadrený v metodickom usmernení č. 9443-5000/2019, neúčelné môže byť aj vyžadovanie niektorých dokladov v prípadoch dostupnosti z jedného zdroja, kúpy tovaru na komoditnej burze či obstarania tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, správcu alebo od exekútora (dôvody podľa § 81 písm. b), f), g)).

V nadväznosti na uvedené je zároveň možné doplniť, že pri niektorých dôvodoch priameho rokovacieho konania je irelevantné uvažovať o splnení niektorých podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako takých. Túto skutočnosť totiž môže vylučovať samotná povaha veci. Napríklad môže ísť o nasledovné prípady:

- požiadavka podľa § 32 ods. 1 písm. e),

– pri dostupnosti z jedného zdroja, v prípade obstarania tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, správcu alebo exekútora, prípadne, ak by dodávateľom zákazky bola fyzická osoba nepodnikateľ,

- požiadavka podľa § 32 ods. 1 písm. d) – v prípade obstarania tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora alebo správcu.

Z tohto odseku metodického usmernenia jednoznačne vyplýva, že ustanovenie § 82 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na možnosť/oprávnenie verejného obstarávateľa vyžadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti zo strany hospodárskeho subjektu, nie však k tomu, že hospodársky subjekt nie je povinný tieto podmienky účasti spĺňať. Účelom tejto možnosti/oprávnenia nevyžadovať samotné doklady je zníženie administratívnej záťaže hospodárskych subjektov a samotného verejného obstarávateľa v prípade, kde je to v súlade s princípmi verejného obstarávania vhodné a účelné. Takýmito dôvodmi nevyžadovania samotných dokladov môže byť napr. uplatnenie PRK v prípade mimoriadnej udalosti, čo však neznamená, že verejný obstarávateľ by