dnes je 30.7.2021

Input:

Preukázanie splnenia podmienky účasti vo veci konkurzu, reštrukturalizácie a likvidácie rovnocenným dokladom, vydaným v Českej republike

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.131 Preukázanie splnenia podmienky účasti vo veci konkurzu, reštrukturalizácie a likvidácie rovnocenným dokladom, vydaným v Českej republike

Mgr. Martina Galabová

Jeden z predchádzajúcich príspevkov sa venoval otázke ekvivalentnosti preukazovania podmienok účasti vo veci osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov, vedeného v Slovenskej republike (SR), a prostredníctvom zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeného v Českej republike. Zápis do takýchto zoznamov predstavuje zjednodušený spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti vo veci osobného postavenia. Nie vždy sú však hospodárske subjekty so sídlom V SR alebo v inom štáte registrované do takýchto zoznamov, a v tom prípade podmienky účasti vo veci osobného postavenia preukazujú skutočnými dokladmi, vydanými príslušnými inštitúciami. Vtedy najmä pri uchádzačoch, ktorí majú sídlo v inom štáte ako SR, nastáva situácia, kedy verejný obstarávateľ nemá dostatočnú vedomosť, akým spôsobom sa v inom štáte vydávajú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Jedným z takýchto dokladov býva aj potvrdenie o tom, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, uchádzač nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ktorým sa preukazuje splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. A práve k takému dokladu sa vzťahuje jedno z najnovších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré bolo vydané dňa 21. 10. 2020 pod č. 14338-5000/2020.

ÚVO sa v predmetnom usmernení zaoberal nasledovnou otázkou žiadateľa:

„Dovoľujem si Vás požiadať o metodickú radu (usmernenie) v otázke § 32 ods. 1 písm. d) zákona. Do nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru bez EA sa prihlásil uchádzač z ČR, ktorý nie je zapísaný v ZHS ani nepredložil JED. Doklady osobného postavenia predložil teda kus po kuse. Pri dokladoch preukazujúcich, že nie je v konkurze, reštrukturalizácii či likvidácii, však predložil iba čestné vyhlásenie a aktuálny výpis z OR ČR s argumentom, že keby bola jeho firma v problémoch, boli by tieto zmeny viditeľné v registri. Naša otázka prosím znie: Je možné akceptovať takéto čestné vyhlásenie (ktoré uchádzač neurobil pred notárom či súdom) a nevyžadovať do neho potvrdenie z príslušného súdu? Nebude takéto konanie diskriminačné voči uchádzačovi č. 2, ktorý si dal tú námahu a všetky dokumenty prácne a poctivo predložil tak, ako definovali súťažné podklady?”

V zmysle otázky teda žiadateľovi nebolo zrejmé, či bola predmetná podmienka účasti preukázaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže nebola preukázaná prostredníctvom potvrdenia súdu, ale prostredníctvom výpisu z obchodného registra a k nemu pripojenému čestného vyhlásenia uchádzača, ktoré však nebolo vykonané pred notárom alebo súdom.

Ako ÚVO v predmetnom metodickom usmernení uvádza, pri jeho vydaní vychádzal z rozhodnutia Rady ÚVO č. 5452-9000/2020 zo dňa 16. 7. 2020, v ktorom sa uvádza, nasledovné:

„zahraničný hospodársky subjekt musí v prvom rade preukazovať doklady identickým spôsobom ako subjekt, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky a iba za splnenia zákonného predpokladu, že z objektívnych dôvodov tieto konkrétne doklady v krajine jeho sídla nevydávajú, má zahraničný hospodársky subjekt možnosť preukazovať podmienky osobného postavenia rovnocennými dokladmi k dokladom vyžadovaným v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a až následne v prípade, že v uvedenom štáte ani nevydávajú žiadne, resp. neexistujú rovnocenné doklady, preukazuje takýto subjekt osobné postavenie formou čestného vyhlásenia.”

„...v zmysle právneho predpisu platného a účinného v Českej republike, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, ktorý upravuje postupy pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní v Českej republike, je možné preukázať splnenie podmienky účasti osobného postavenia, konkrétne, že uchádzač nie je v likvidácii, úpadku, nútenej správe alebo obdobnej situácii, predložením výpisu z obchodního rejstříku (obchodného registra) Českej republiky, alebo predložením čestného vyhlásenia, pokiaľ nie je v obchodnom registri Českej republiky uchádzač zapísaný (§ 74 ods. 1 písm. e) v spojení s § 75 ods. 1. písm. f) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek). Údaj o tom, že sa hospodársky subjekt nachádza v konkurze, reštrukturalizácii,