dnes je 30.7.2021

Input:

Predpokladaná hodnota zákazky

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.122 Predpokladaná hodnota zákazky

Mgr. Martina Galabová

Dôležitým úkonom, ktorý musí verejný obstarávateľ vykonať ešte pred vyhlásením verejného obstarávania, a to nehľadiac na typ zákazky, je stanoviť vo vzťahu k podrobnému vymedzeniu predmetu zákazky, teda jeho opisu, predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ”). Predpokladom na splnenie tejto povinnosti je znalosť toho, čo chce verejný obstarávateľ prostredníctvom verejného obstarávania nadobudnúť – tzn. povahu a charakter plnenia vrátane jeho rozsahu a vlastností.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) sa PHZ určuje na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky; ak tieto údaje nie sú k dispozícii, tak na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo z údajov získaných iným vhodným spôsobom.

Do PHZ majú byť zahrnuté všetky plnenia, s ktorými verejný obstarávateľ uvažuje počas platnosti uzavretej zmluvy.

Ide najmä o:

  • - plánované opakované plnenia,
  • - opcie a prípadné predĺženia zmluvy,
  • - predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác (§ 6 ods. 2 ZVO).

Akým spôsobom určiť PHZ?

V praxi to znamená, že PHZ sa určuje vtedy, keď už verejný obstarávateľ určil svoju potrebu a a v súlade s § 42 ZVO tiež definoval predmet zákazky. Samotná PHZ sa určuje na základe definovaného predmetu zákazky, vrátane všetkých plánovaných opakovaných plnení, prípadných opcií a predĺžení, resp. súvisiacich služieb, tovarov a stavebných prác. Určenie PHZ sa na základe § 6 ods. 1 ZVO môže verejný obstarávateľ vykonať rôznymi spôsobmi.

V prípade, ak verejný obstarávateľ disponuje informáciami o cene/cenách predmetu zákazky z vlastných predchádzajúcich plnení, napr. zo zmlúv/objednávok/zákaziek, ktoré momentálne má uzatvorené/zadané na rovnaký alebo podobný predmet zákazky, resp. ktoré má k dispozícii zo zverejnených zmlúv iných verejných obstarávateľov/subjektov, určí PHZ na základe týchto informácií. V tomto prípade je však potrebné posúdiť, či tieto informácie/ceny sú aktuálne, teda zodpovedajú cenám, resp. technickým špecifikáciám predmetu zákazky, ktoré sú momentálne aktuálne na trhu.

Verejný obstarávateľ je za účelom určenia PHZ takisto oprávnený vykonať tzv. prieskum trhu, kedy požiada viacero hospodárskych subjektov na trhu o predloženie indikatívnych cenových ponúk na určený predmet zákazky. Vykonanie takého prieskumu trhu je jeden z najpoužívanejších spôsobov určenia PHZ. Tu je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že neexistuje pravidlo, aký počet cenových ponúk musí byť predložených, aby sa dalo relevantne určiť PHZ (niekedy ani viacero cenových ponúk nemusí zabezpečiť relevantné určenie PHZ, zároveň niekedy aj jedna cenová ponuka môže byť relevantná a vhodná na určenie PHZ), takisto neexistuje pravidlo, či sa samotná PHZ musí určiť ako priemer predložených cenových ponúk, resp. na základe najvyššej alebo najnižšej ceny.

V zmysle § 6 ods. 1 ZVO je tiež možné určiť PHZ na základe vykonanej prípravnej trhovej konzultácie (PTK). Tento inštitút podľa § 25 ZVO je vhodné uskutočniť najmä vtedy, ak verejný obstarávateľ z rôznych dôvodov (napr. náročnosť predmetu zákazky, nedostatočný počet relevantných informácií a údajov vhodných na určenie PHZ a pod.) nie je schopný PHZ určiť na základe vlastných znalostí, informácií, resp. klasický prieskum trhu nie je na určenie PHZ vhodný. Uplatnením PTK verejný obstarávateľ môže pri určení PHZ požiadať o radu nezávislých odborníkov, nezávislé inštitúcie alebo samotné hospodárske subjekty na trhu a následne určiť PHZ aj na základe takto získaných informácií. Vykonaním PTK za účelom určenia PHZ však nemôže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípov verejného obstarávania, najmä princípov transparentnosti a nediskriminácie. Za týmto účelom je verejný obstarávateľ povinný prijať primerané opatrenia, ktorým môže byť napr. zverejnenie informácií z uskutočnenej PTK na profile verejného obstarávateľa, resp. na webovom sídle vo forme záznamu, tak aby ich mali k dispozícii aj subjekty, ktoré sa PTK nezúčastnili.

Rozhodnutie, akým spôsobom bude určená PHZ a jeho odôvodnenie, je vo výlučnej kompetencii verejného obstarávateľa. PHZ je však nevyhnutné určiť tak, aby v nej boli zohľadnené všetky aspekty predmetu zákazky a jeho samotného plnenia počas celej doby platnosti zmluvy. To znamená, že ak napr. sa nakupujú tovary vrátane dovozu na miesto určenia, inštalácie, resp. uvedenia do činnosti, zaškolenia a pod., s verejným obstarávateľom stanovenou dĺžkou záruky, resp. predĺženej záruky, alebo požadovanými servisnými úkonmi, tieto všetky aspekty plnenia a s nimi spojené náklady je potrebné uviesť do opisu predmetu zákazky, zohľadniť ich a započítať do PHZ. Preto je vhodné určiť PHZ takým spôsobom, ktorý zabezpečí zistenie a zohľadnenie cien všetkých týchto aspektov predmetu zákazky a samotného plnenia zmluvy.

V praxi môže nastať aj taká situácia, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť plnenia obsahujúce zároveň dodávku tovarov a poskytnutie služieb (príp. inú kombináciu komodít ako sú tovary, služby a stavebné práce - tzv. zmiešané zákazky). V takom prípade sa PHZ vypočíta ako celková hodnota tovaru a služieb, nehľadiac na ich podiely – napríklad do PHZ sa okrem dodávky tovarov zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.

Ak je zákazka rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, v súlade s § 6 ods. 4 a 5 ZVO sa PHZ určí ako súčet PHZ všetkých častí zákazky. To znamená, že najskôr musí verejný obstarávateľ určiť PHZ každej časti predmetu zákazky a následne určiť finálnu PHZ, ktorá bude súčtom čiastkových PHZ pre jednotlivé časti predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.

Dôležité pravidlo podľa § 6 ods. 1 ZVO je, že PHZ sa vždy určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Samozrejme, verejný obstarávateľ pri zohľadnení svojich disponibilných zdrojov na predmet zákazky musí vždy brať do úvahy aj daňové povinnosti a zabezpečiť svoje zdroje aj na tieto daňové aspekty ceny predmetu zákazky.

Ako staré môže byť určenie PHZ?

PHZ musí byť platná v čase vyhlásenia verejného obstarávania, teda v čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO / výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie (nadlimitné a podlimitné zákazky); ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje (napr. pri ZsNH). PHZ je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. V praxi to znamená, že PHZ musí byť v určená v čase, kedy verejný obstarávateľ plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie a PHZ musí byť určená na základe informácií/údajov/cien platných v tomto čase. Pre účely zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych fondov v súčasnosti platí pravidlo, že určenie PHZ nesmie byť staršie ako 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

Ak je stavebná práca, tovar alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej