dnes je 30.7.2021

Input:

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť

28.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.129 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť

Mgr. Martina Galabová

Medzi najdôležitejšie lehoty vo verejnom obstarávaní, dôležité pre samotných verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ako aj samotných záujemcov, sú lehota na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť, ktoré sa v jednotlivých postupoch verejného obstarávania určujú v súlade s § 21 ZVO a ostatnými príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).

V zmysle § 21 ods. 2 ZVO je verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný pri určení lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť prihliadať na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk/žiadostí o účasť. To znamená, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ pri určení týchto lehôt musí vziať do úvahy nielen iba v ZVO stanovenú minimálnu dĺžku jednotlivých lehôt, ale aj skutočnosti, ktoré sa týkajú zložitosti samotného predmetu zákazky a/alebo podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa na vypracovanie a obsah samotnej ponuky/žiadosti účasti, najmä dokladov, dokumentov a dôkazov, ktoré musia byť zo strany záujemcu súčasťou predloženej ponuky/žiadostí o účasť, a času potrebného na ich získanie.

V praxi však najmä z dôvodu potreby vysvetľovania, resp. doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, uvedených najmä v súťažných podkladoch, oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvach na predkladanie ponúk, ako aj v iných dokumentoch, ktoré sa poskytujú záujemcom v lehote na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť, často dochádza k predĺženiu, aj opakovanému, pôvodne stanovenej lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť sa uskutočňuje podľa § 21 ods. 4 ZVO.

V zmysle predmetného ustanovenia verejný obstarávateľ/obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť, ak:

a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 113 ods. 7 ZVO aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo

b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti (teda najmä v súťažných podkladoch, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzve na predkladanie ponúk) sa vykoná podstatná zmena.

ZVO žiadnym spôsobom neuvádza a neurčuje, čo sa považuje za primerané predĺženie predmetných lehôt. Rozhodnutie o tom, o akú dobu sa lehoty predĺžia, prijíma verejný obstarávateľ/obstarávateľ vzhľadom na charakter a rozsah samotných poskytnutých vysvetlení a doplnení informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne rozsahu uskutočnených zmien, a to v súlade s § 21 ods. 2 zákona. Upozorňujeme však na skutočnosť, že najmä v prípade zákaziek financovaných z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov poskytovatelia finančných prostriedkov odporúčajú v prípade rozsiahlych vysvetľovaní a dopĺňaní informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonať primerané predĺženie lehôt na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť.

Dôležité však je, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ svoje rozhodnutie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk/žiadosti o účasť bezodkladne a dostatočne vopred oznámil záujemcom. Uvedené sa vykonáva prostredníctvom redakčnej opravy (korigenda) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, ak sú lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť uvedené v predmetných oznámeniach, alebo prostredníctvom doručenia takýchto informácií všetkým známym záujemcom a ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa.

K samotnému predĺženiu predmetných lehôt môže dôjsť aj opakovane.

Ak však nastane situácia, že aj:

  • - napriek už