dnes je 30.7.2021

Input:

Novely zákona o verejnom obstarávaní k 6. 5. 2021 a 2. 8. 2021

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.146 Novely zákona o verejnom obstarávaní k 6. 5. 2021 a 2. 8. 2021

Mgr. Martina Galabová

I.

S účinnosťou od 6. 5. 2021 sa ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) prostredníctvom zákona č. 141/2021 Z. z., zverejneného v Zbierke zákonov SR dňa 21. 4. 2021, upravujú nasledovne:

1. V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,”.

2. V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania” nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania”)”.

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.”

V zmysle predmetnej novely ZVO sa jednoznačne určilo, že výnimka zo ZVO podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa vzťahuje na výskumné a vývojové služby okrem tých výskumných a vývojových služieb, ktoré sú uvedené v doplnenom odseku 16. V zmysle novelizovaného znenia § 1 ods. 16 ZVO sa ZVO vzťahuje na výskumné a vývojové služby zodpovedajúce kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Týmto sa rozšíril okruh zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje uplatňovanie ZVO subjektom podľa § 8 ZVO, tzv. „dotovaným obstarávateľom”. Osoba podľa § 8 ZVO je takou osobou, ktorá pri zadávaní zákaziek postupuje podľa ZVO v prípade, ak jej verejný obstarávateľ na zákazku poskytol viac ako 50 % finančných prostriedkov. Osoba podľa § 8 ZVO pri zadávaní zákazky na poskytnutie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spoločného slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, na ktorú jej poskytol finančné prostriedky verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, nepostupuje podľa ustanovení ZVO, teda nerealizuje proces verejného obstarávania podľa ZVO.

Podľa dôvodovej správy sa predmetnou novelou odstráni nesúlad ZVO so znením smernice č. 2014/24/EÚ, keďže doterajšie znenie ZVO bolo v prípade postupu osôb podľa § 8 ZVO pri obstarávaní vyššie uvedených služieb prísnejšie, ako stanovuje predmetná smernica.

Úplné znenie zákona č. 141/2021 Z. z. je dostupné na tomto linku.

II.

Prostredníctvom zákona č. 214/2021 Z. z.o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 214/2021 Z. z.), zverejneného v Zbierke zákonov SR dňa 1. 6. 2021, sa s účinnosťou od 2. 8. 2021 zo ZVO vypúšťa povinnosť pri nadlimitných zákazkách na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti, ktorá bola uvedená v § 45 ZVO.

V praxi sa však táto zrušená povinnosť s účinnosťou od 2. 8. 2021 nahrádza novými povinnosťami, ktoré sú uvedené v samostatnej právnej úprave - zákone č. 214/2021 Z. z.. Zákon č. 214/2021 Z. z. prostredníctvom ods. 2 a 3 zavádza povinnosť dodržať pri nadlimitnom verejnom obstarávaní (vrátane zákaziek zadávaných na základe uzavretých nadlimitných rámcových dohôd alebo zriadených nadlimitných dynamických nákupných systémov) vymedzených kategórií vozidiel minimálny percentuálny podiel obstarávaných ekologických vozidiel za vymedzené referenčné obdobie (od 2. 8. 2021 do 31. 12. 2025 a od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030) – okrem výnimiek týkajúcich sa vymedzených vozidiel používaných napr. Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, ozbrojenými silami, zdravotnými zložkami, resp. vozidiel používaných pri