dnes je 30.7.2021

Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní ohľadne zákaziek na poskytnutie výskumných a vývojových služieb

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.145 Novela zákona o verejnom obstarávaní ohľadne zákaziek na poskytnutie výskumných a vývojových služieb

Mgr. Martina Galabová

Dňa 31.3.2021 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený návrh poslankyne Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), týkajúci sa pravidiel zadávania zákaziek na poskytnutie výskumných a vývojových služieb, ktoré boli v doterajšej právnej úprave stanovené prísnejšie ako určuje európska legislatíva, najmä v prípade ak sa predmetné zákazky zadávali osobou podľa § 8 ZVO, tzv. „dotovaným obstarávateľom”. Predmetný zákon bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 141/2021 Z. z. dňa 21.4.2021, pričom účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyhlásenia v Zbierke zákonov, t.j. 6.5.2021.

S účinnosťou od 6.5.2021 sa ustanovenia ZVO upravujú nasledovne:

1. V § 1 ods. 2 písm. d) znie:

„d)výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,”.

2. V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania” nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania”)”.

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.”.

Čo to v praxi bude znamenať?

V zmysle predmetnej novely ZVO sa jednoznačne určilo, že výnimka zo ZVO podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa vzťahuje na výskumné a vývojové služby okrem tých výskumných a vývojových služieb, ktoré sú uvedené v doplnenom odseku 16. V zmysle novelizovaného znenia § 1 ods. 16 ZVO sa ZVO vzťahuje na výskumné a vývojové služby zodpovedajúce kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Týmto sa rozšíril okruh