dnes je 30.7.2021

Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní k 19. 1. 2021

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.137 Novela zákona o verejnom obstarávaní k 19. 1. 2021

Mgr. Martina Galabová

Dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Týmto zákonom sa s účinnosťou od 19. 1. 2021 novelizuje, okrem iných, aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), a to prostredníctvom článku XII. V zmysle predmetnej novely sa ZVO upravuje nasledovne:

1. V § 56 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu”.

2. Za § 187f sa vkladá § 187g, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 187g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Priame rokovacie konanie, ktoré sa začalo a neskončilo do účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.”

Podľa dôvodovej správy sa navrhovanou úpravou zosúlaďuje ZVO so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty, ak ide o postup zadávania zákazky, pri ktorom sa nevyžaduje predchádzajúce zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (teda, ak ide o priame rokovacie konania - PRK). Navrhovanou úpravou sa výnimka z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty rozšíri na všetky PRK, nielen na to, v rámci ktorého možno na rokovanie vyzvať iba jedného záujemcu.

Zároveň sa navrhovanou úpravou prechodných ustanovení upravuje, aby sa novela ZVO vzťahovala aj na PRK začaté pred účinnosťou predmetnej novely ZVO.

Čo to v praxi znamená?

S účinnosťou od 19. 1. 2021 sa v prípade všetkých PRK, teda aj tých PRK, v rámci ktorých verejný obstarávateľ/obstarávateľ vyzýva na rokovanie viacero záujemcov, ako aj to PRK, v rámci ktorého možno na rokovanie vyzvať iba jedného záujemcu, neuplatňuje odkladná lehota na uzavretie zmluvy v zmysle § 56 ods. 2 ZVO. Verejný