dnes je 30.7.2021

Input:

Konflikt záujmov

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.132 Konflikt záujmov

Mgr. Martina Galabová

V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) je verejný obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní/obstarávateľ (pre účely zjednodušenia textu sa všetky tri subjekty budú v tomto článku označovať ako „verejný obstarávateľ”) počas prípravy a uskutočňovania procesu verejného obstarávania (VO) povinný dodržiavať princípy verejného obstarávania a zabezpečiť riadnu hospodársku súťaž. Zároveň je tiež v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, teda k situácii, kedy vzťahy (akékoľvek – osobné, profesijné, finančné a pod.) osôb na strane verejného obstarávateľa a osôb na strane hospodárskych subjektov na hospodárskom trhu môžu negatívnym spôsobom ohroziť nestrannosť a nezávislosť verejného obstarávateľa v procese VO, ako aj narušiť princípy VO a riadnu hospodársku súťaž.

Vyššie uvedené povinnosti, uvedené v zákone o verejnom obstarávaní, vyplývajú z príslušných európskych smerníc, vzťahujúcich sa na proces verejného obstarávania.

V súvislosti s týmto je verejný obstarávateľ vo všetkých fázach prípravy a procesu VO uskutočňovať, resp. prijímať také opatrenia, ktorými zamedzí vzniku konfliktu záujmov, resp. vzniknutý konflikt záujmov odstráni.

Ustanovenia § 23 zákona o verejnom obstarávaní, upravujúce konflikt záujmov, znejú nasledovne:

§ 23 Konflikt záujmov

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

(2) Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

(3) Zainteresovanou osobou je najmä:

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

(4) Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.

Upozorňujeme, že vyššie popísaný konflikt záujmov sa vzťahuje výlučne na vzťah medzi osobami na strane verejného obstarávateľa a osobami na strane hospodárskych subjektov, ktoré sa procesu verejného obstarávania zúčastňujú v rámci prípravných trhových konzultácií, ako záujemcovia, uchádzači alebo účastníci (v súťaži návrhov), resp. ako samotní dodávatelia počas plnenia zmluvy. Osobami na strane verejného obstarávateľa môžu byť jeho zamestnanci, zabezpečujúci proces verejného obstarávania, alebo aj iní zamestnanci, ktorí sa napr. podieľajú na definovaní opisu predmetu zákazky, určenia podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, predpokladanej hodnoty zákazky, ako aj zmluvných podmienok plnenia, resp. zamestnanci, ktorí sa procesu VO zúčastňujú ako členovia komisie na vyhodnotenie ponúk, resp. posúdenie splnenia podmienok účasti; osoby – zamestnanci s rozhodujúcimi právomocami (napr. nadriadení, štatutári a pod.), majúci, ako aj nemajúci vplyv na prípravu a proces VO; a v neposlednom rade aj osoby, ktoré nie sú ani jednou z takýchto osôb, ale sa za stranu verejného obstarávateľa buď zúčastňujú prípravy a uskutočňovania procesu VO (napr. externí spolupracovníci), alebo môžu mať vplyv na rozhodovanie verejného obstarávateľa.

K problematike konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Výkladové stanovisko č. 2/2016 ku konfliktu záujmov (zo dňa 15. 4. 2020), Všeobecné metodické usmernenie č. 9/2016 - Identifikácia konfliktu záujmov (zo dňa 5. 10. 2016) ako aj viacero metodických usmernení. Zároveň sa problematika konfliktu záujmov objavila aj vo viacerých rozhodnutiach ÚVO, resp. rady ÚVO v konaní o námietkach alebo pri výkone dohľadu nad VO. Takéto metodické a rozhodovacie činnosti k problematike konfliktu záujmov zhrnul ÚVO vo svojom dokumente „Verejné obstarávanie a konflikt záujmov (výber z metodickej činnosti a rozhodovacej praxe)”, ktorý vydal a na svojom webovom sídle zverejnil dňa 12. 10. 2020. Takisto dňa 16. 10. 2020 k predmetnej problematike vydal a zverejnil podcast.

V dokumente „Verejné obstarávanie a konflikt záujmov (výber z metodickej činnosti a rozhodovacej praxe)” ÚVO veľmi zrozumiteľne a jasne popísal jednotlivé typy konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorým sa v rámci metodickej činnosti vyjadroval, resp. prijal rozhodnutie v rámci rozhodovacej praxe v konaní o námietkach alebo pri výkone dohľadu nad VO. Zároveň v tomto dokumente aj uviedol návody, ako sa s podozrením na konflikt záujmov, resp. ako sa s vzniknutým konfliktom záujmov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyrovnať. Takisto ÚVO uviedol, že nie vždy samotné podozrenie na konflikt záujmov znamená, že skutočný konflikt záujmov aj nastal. Za veľkú nezrovnalosť a nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní však ÚVO považuje skutočnosť, že verejný obstarávateľ sa častokrát možným konfliktom záujmov počas prípravy a uskutočňovania VO nezaoberá, resp. sa nezaoberá dostatočne, ako aj sa počas vyhodnocovania žiadostí o účasť a ponúk nezaoberá indíciami, ktoré signalizujú možný konflikt záujmov. Preto vo všetkých takýchto dokumentoch ÚVO apeluje na verejných obstarávateľov zaoberať sa príslušnou problematikou a nastaviť svoje postupy a kontrolné mechanizmy počas prípravy a uskutočňovania procesu VO tak, aby skutočne nedochádzalo k takémuto narušeniu procesu VO a nesúladu so zákonom. Je to dôležité a nevyhnutné najmä preto, že dôkazné bremeno o tom, že nedošlo ku konfliktu záujmov, je na samotnom verejnom obstarávateľovi. Podľa ÚVO je nevyhnutné, aby dokumentácia z procesu VO obsahovala aj informácie o overení prípadného konfliktu záujmov, ako aj informácie o tom, akým spôsobom sa s identifikovaným konfliktom záujmov verejný obstarávateľ vysporiadal, a aké prijal opatrenia, aby im zabránil.

Vhodným nástrojom na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov je preto nastavenie procesov a dokumentácie (napr. kontrolných formulárov) k odhaľovaniu prípadného konfliktu záujmov ako súčasti interných predpisov verejného obstarávateľa.

Samotný zákon