Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 153 Žiadosť o zápis

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.3.2.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 153 Žiadosť o zápis

Verlag Dashöfer

Žiadosť o zápis

§ 153

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis”) obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,

c) predmet činnosti,

d) právnu formu hospodárskeho subjektu,

e) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,

f) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,

g) kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,

h) ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,

i) pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

j) dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

(2) Prílohou k žiadosti o zápis sú doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3. Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.70) Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a) úrad bezodkladne zašle údaje podľa odseku 1 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(3) Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.

(4) Vzor žiadosti o zápis zverejňuje úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.

(5) Na účel podľa odseku 1 písm. h) je úrad povinný zverejniť obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so vzorom žiadosti o zápis.

§ 153

Komentované ustanovenie upravuje obsahové náležitosti žiadosti o zápis do ZHS. Žiadosť sa podáva na úrad spolu s prílohami prostredníctvom Formuláru žiadosti o zapísanie do ZHS uverejnenom na webovom sídle úradu http://uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.

Žiadosť o zápis do ZHS musí obsahovať nasledovné údaje:

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,

c) predmet činnosti,

d) právnu formu hospodárskeho subjektu,

e) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené (napr. právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri SR alebo fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v Živnostenskom registri),

f) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,

g) kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,

h) ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,

Podľa § 153 ods. 1 písm. h) ZVO žiadosť o zápis do ZHS obsahuje, ak má podnikateľ záujem aj o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s takouto registráciou a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET). Súčasne podľa § 154 ods. 4 ZVO, ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, Úrad to spolu so zápisom do ZHS oznámi Ministerstvu vnútra SR.


Na účely registrácie do elektronického trhoviska a nadobudnutia účinnosti tejto registrácie je odporúčaným postupom najskôr podanie žiadosti o zápis do ZHS s vyznačením súhlasu s takouto registráciou a súhlasom s OPET a podanie žiadosti do zápis do Registra konečných užívateľov výhod. Následne je možné vykonať samotnú registráciu do elektronického trhoviska, teda po uskutočnení zápisu do ZHS a zápisu Registra konečných užívateľov výhod.

i) pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

Zákon č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizoval ustanovenie § 156 ods. 1 ZVO, odbremenil hospodárske subjekty o povinnosť doložiť doklady k ohlasovanej zmene v ZHS, ktoré si orgány verejnej správy vedia zabezpečiť z informačných systémov verejnej správy (napr. výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov). V zmysle novozavedeného písm. i) [doterajšie písmeno i) je od 1. 1. 2019 psím. j)] je však potrebné Úradu oznámiť údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

j) dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

Žiadosť o zápis do ZHS je možné podať aj elektronicky, avšak je potrebné zabezpečiť žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, je ich potrebné úradu doručiť v listinnej podobe po podaní žiadosti elektronicky.


Sadzba správneho poplatku je v prípade elektronického podania žiadosti znížená o 50 % zo sadzby poplatkov uvedených v sadzobníku (t. j. 33,- €). Na účely odoslania, prijatia alebo potvrdenia odoslania alebo potvrdenia prijatia elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom, úrad využíva Ústredný portál verejnej správy.

S účinnosťou od 1. 1. 2019 došlo k legislatívno-technickej úprave, v rámci ktorej došlo k nahradeniu pojmu „zaručeným elektronickým podpisom” pojmom „kvalifikovaným elektronickým podpisom”. Cieľom tejto zmeny je zosúladenie terminológie so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v zmysle ktorého sa používa pojem „kvalifikovaný elektronický podpis”.

K žiadosti o zápis do ZHS je potrebné priložiť doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu (t. z. iný rovnocenný doklad), ktorým je možné preukázať splnenie podmienok účasti v zmysle § 152 ods. 3 ZVO.

Prílohy k žiadosti sú bližšie špecifikované v dokumente zverejnenom úradom s názvom Podmienky pre zápis /predĺženie zápisu (http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html) a pozostávajú z nasledovných dokumentov:

1. Výpis/sy z registra trestov

Zákon č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizoval ustanovenie § 156 ods. 1 ZVO odbremenil hospodárske subjekty o povinnosť doložiť doklady k ohlasovanej zmene v ZHS, ktoré si orgány verejnej správy vedia zabezpečiť z informačných systémov verejnej správy (napr. výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov). V zmysle novozavedeného písm. i) [doterajšie písmeno i) je od 1. 1. 2019 psím. j)] je však potrebné úradu oznámiť údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Novelou ZVO účinnou od 1. 9. 2019 došlo zákonom č. 221/2019 Z. z. k špecifikácii Úradu pre verejné obstarávanie ako orgánu verejnej moci, ktorý je povinný vyžadovať výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry SR. Novela upresnila aj účel vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov, t. j. za účelom preukázania bezúhonnosti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (splnenie jednej z podmienok účasti v rámci preukázania osobného postavenia uchádzača).

2. Potvrdenie zdravotných poisťovní

Potvrdenie zdravotných poisťovní, v ktorých je hospodársky subjekt vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že nemá nedoplatky poistného v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – originál, alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace).

3. Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne

Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – originál, alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace).

4. Potvrdenie príslušného daňového úradu

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – originál, alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace).

5. Potvrdenie príslušného okresného súdu – likvidácia

Potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii (vydáva miestne príslušný okresný súd, oddelenie obchodného registra) - nepredkladá fyzická osoba a príspevková organizácia – originál, alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace).

6. Potvrdenie príslušného okresného súdu – konkurz, reštrukturalizácia

Potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – originál alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace).

7. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

Zákon č. 177/2018 Z. z. niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizoval ustanovenie § 156 ods. 1 ZVO odbremenil hospodárske subjekty o povinnosť doložiť doklady k ohlasovanej zmene v ZHS, ktoré si orgány verejnej správy vedia zabezpečiť z informačných systémov verejnej správy (napr. výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov).

8. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO

Čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie musí obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej/fyzickej osoby.

Jednotlivé formuláre na vyžiadanie si potvrdení uvedených v bodoch 2 až 6 sú zverejnené na webovom sídle Úradu: http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.


Podľa § 152 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

V prípade, ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov, ktorými preukazuje splnenie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich v konaní o zápise do ZHS nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

V prípade, ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako SR a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

Ak záujemcom alebo uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nesplní podmienky účasti týkajúce sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: