dnes je 30.7.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 5 Finančné limity

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 5 Finančné limity

JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners

§ 5

Finančné limity

(1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”).

(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,,

b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,,

c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. (4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

 1. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
 2. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

(5) Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 260 000eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,

b) 800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

(6) Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(8) Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.


§ 5 ods. 1

Komentované ustanovenie kategorizuje zákazku na nadlimitnú, podlimitnú a na zákazku s nízkou hodnotu, pričom základným kritériom na predmetné členenie je predpokladaná hodnota zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa vypočíta v súlade s pravidlami určenými v ustanovení § 6 ZVO. Bližšie pozri komentované ustanovenie § 6 ZVO.

Uvedené členenie je v súlade s právom EÚ, na základe ktorého sa stanovujú finančné limity pre nadlimitné zákazky a koncesie. Predmetné finančné limity slúžia na určenie druhu zákazky a následne určenie postupu, v súlade s ktorým sa bude vybraná zákazka obstarávať. Rozčlenenie zákaziek na jednotlivé kategórie má slúžiť aj na zrýchlenie obstarávania niektorých menších zákaziek, ktorých hodnota je taká nízka, že z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti by bolo nezmyselné ju obstarávať zdĺhavým a komplikovanejším procesom, ktorý sa aplikuje napr. na nadlimitné zákazky.

Nakoľko si EÚ vyhradila právo určovať a následne meniť výšku finančných limitov pre nadlimitnú zákazku a nadlimitnú koncesiu, slovenský právny poriadok zakotvil pravidlo, že výšku finančných limitov pre nadlimitnú zákazku a nadlimitnú koncesiu bude určovať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ÚVO. Zmena finančných limitov na úrovni EÚ sa premietne do slovenského poriadku jednoducho, prostredníctvom všeobecne záväzného predpisu. Finančné limity pre iné než nadlimitné zákazky a koncesie určuje daný členský štát samostatne.


V súvislosti s rozčlenením zákaziek z hľadiska peňažného plnenia je nevyhnutné uviesť, že v zmysle § 6 ods. 16 ZVO nie je možné zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov rozdeliť a ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.


§ 5 ods. 2

Komentované ustanovenie opisuje prvý druh zákazky z pohľadu predpokladanej hodnoty zákazky a to tzv. nadlimitnú zákazku. Postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek upravuje § 26 a nasl. ZVO. Nadlimitnou zákazkou je taká zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ÚVO. Predmetným ustanovením je v súčasnosti vyhláška ÚVO č. 118/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (tzv. vyhláška o finančných limitoch). Finančné limity stanovené vo vyhláške o finančných limitoch musia korešpondovať s požiadavkami určenými v smerniciach o verejnom obstarávaní. Vnútroštátna právna úprava môže obsahovať prísnejšie limity ako európska právna úprava, ale nikdy nie nižšie ako finančné limity EÚ.

V zmysle ustanovenia § 1 vyhlášky o finančných limitov je finančný limit pre nadlimitnú zákazku nasledujúci:

a) 144.000,- EUR,

- pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

- pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 ZVO,

b) 221.000,- EUR,

- pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

- pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1 ZVO,

c) 750.000,- EUR pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO

d) 443.000,- EUR pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

e) 1.000.000,- EUR pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

f) 443.000,- EUR, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

g) 5.548.000,- EUR pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác..

Príloha č. 1 ZVO obsahuje zoznam služieb, spolu s kódom CPV, ktoré sa zaraďujú medzi sociálne služby a iné osobitné služby. Obsah prílohy č. 1 bol novelizovaný zákonom č. 345/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2019. Ide o nasledujúce služby:

 • - Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby,
 • - Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby,
 • - Povinné sociálne zabezpečenie (na uvedené služby sa zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru),
 • - Služby týkajúce sa poskytovania dávok
 • - Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií,
 • - Náboženské služby,
 • - Hotelové a reštauračné služby okrem zabezpečovania sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok,
 • - Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. n) ZVO,
 • - Iné administratívne služby a vládne služby,
 • - Poskytovanie komunálnych služieb
 • - Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. g) ZVO,
 • - Pátracie a bezpečnostné služby,
 • - Medzinárodné služby,
 • - Poštové služby,
 • - Rôzne služby.

Pre sprehľadnenie uvedených finančných limitov platných pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa vydalo ÚVO dňa 1. 1. 2019 všeobecné metodické usmernenie č. 1/2019, ktoré uvádza prehľad finančných limitov platných od 1. 1. 2019. Predmetné všeobecné metodické usmernenie obsahuje prehľadné tabuľky, v rámci ktorých sú uvedené finančné limity pre vybrané predmety zákazky a koncesie a odkaz na zákonné ustanovenie, ktoré upravuje postup konkrétny zadávania vybranej zákazky/koncesie. V súvislosti s komentovaným ustanovením je relevantná nasledujúca prehľadová tabuľka:


§ 5 ods. 3

Komentované ustanovenie opisuje podlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom. Ako možno vidieť, zákonodarca už pri definíciách rozlišuje medzi podlimitnou civilnou zákazkou a podlimitnou zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti, a to z dôvodu, že finančné limity platné pre zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti sú značne vyššie ako tie, ktoré sú stanovené pre podlimitnú civilnú zákazku. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že podlimitná civilná zákazka a aj podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je vždy zadávaná výlučne verejným obstarávateľom a nie obstarávateľom. Obstarávateľ nie je v týchto prípadoch povinný aplikovať predpisy verejného obstarávania. Postup pri zadávaní podlimitných zákaziek upravuje § 108 a nasl. ZVO.

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit určený pre nadlimitnú zákazku v ustanovení § 5 ods. 2 ZVO a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

 1. 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
 2. 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
 3. 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Vyššie uvedené finančné limity sú platné od 1. 1. 2019, a to na základe novely č. 345/2018 Z. z. Oproti pôvodnej výške finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky došlo k ich zvýšeniu. Okrem zmeny výšky finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky sa zmenil aj spôsob kategorizácie podlimitných civilných zákaziek. Do 1.1.2019 upravoval ZVO 4 kategórie finančných limitov pre podlimitné zákazky, a to pre:

a)  zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

b)  zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),

c)  zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu,27a)ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,

d)  zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

Novela č. 345/2018 Z. z. zaviedla nové kategórie finančných limitov, ktoré neberú do úvahy skutočnosť, či predmet obstarávania spĺňa definičné znaky bežnej dostupnosti, nakoľko rozdielna úprava finančných limitov pre bežne a nie bežne dostupné tovary a služby spôsobovala v praxi mnohé problémy.

Novela č. 345/2018 Z. z. priniesla taktiež miernu úpravu obsahu prílohy č. 1 ZVO, ktorá obsahuje zoznam služieb, spolu s kódom CPV, ktoré sa zaraďujú medzi sociálne služby a iné osobitné služby. Bližšie pozri komentované ustanovenie § 5 ods. 2 ZVO.

Pre sprehľadnenie uvedených finančných limitov platných pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa vydalo ÚVO dňa 1. 1. 2019 Všeobecné metodické usmernenie č. 1/2019, ktoré uvádza prehľad finančných limitov platných od 1. 1. 2019. Predmetné Všeobecné metodické usmernenie obsahuje prehľadné tabuľky, v rámci ktorých sú uvedené finančné limity pre vybrané predmety zákazky a koncesie a odkaz na zákonné ustanovenie, ktoré upravuje postup konkrétny zadávania vybranej zákazky/koncesie. V súvislosti s komentovaným ustanovením je relevantná nasledujúca prehľadová tabuľka:

Finančné limity boli upravované už viacerými novelami. V súvislosti s prijatím zákona č. 93/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 93/2017”) boli týmto zákonom s účinnosťou od 1. 6. 2017 zároveň novelizované vybrané ustanovenia ZVO (časť IV zákona 93/2017). Cieľom zvýšenia finančných limitov (z 5.000,- na 15.000 EUR podľa písm. a), z 20.000,- na 50.000,- EUR podľa písm. b) a d) a z 70.000,- na 150.000,- EUR) bolo zjednodušenie a zrýchlenie procesu verejného obstarávania pri nízkych predpokladaných hodnotách zákaziek a v neposlednom rade zníženie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov, nakoľko sa rozšíri možnosť využívania postupu podľa § 117 ZVO.

Na základe novely č. 248/2017 Z. z. účinnej od 1. 11 .2017 došlo k úprave finančných limitov pri podlimitných zákazkách, a to za účelom systematickej úpravy finančných limitov. Finančné limity podľa § 5 ods. 3 písm. b), c) a d) ZVO platné podľa predchádzajúcej úpravy sa na základe novely zjednotili na 50.000,- EUR. Výnimku predstavujú zákazky na potraviny pre osobitnú skupinu verejných obstarávateľov v zmysle modifikovaného ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) ZVO, pričom finančný limit sa zvýši zo 40.000,- EUR až na 200.000,- EUR. Výnimka pri obstaraní potravín sa aplikuje na zariadenia školského stravovania a zariadenia podľa § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek).


§ 5 ods. 4

Komentované ustanovenie opisuje zákazky, ktorých hodnota je nižšia ako podlimitná zákazka, a preto sa na nich uplatňuje zjednodušený proces. Novelou č. 345/2018 Z. z. účinnou od 1. 1. 2019 sa zmenili finančné limity pre civilnú zákazku s nízkou hodnotou a pridal sa osobitný finančný limit pre zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je:

 • - zákazka na dodanie tovaru okrem potravín,
 • - zákazka na poskytnutie služby alebo
 • - zákazka na uskutočnenie stavebných prác,

ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený pre podlimitné civilné zákazky v ustanovení § 5 ods. 3 ZVO a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5.000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

Dôležitou zmenou bolo zavedenie spodného limitu vo výške 5.000 EUR pre civilné zákazky s nízkou hodnotou. Predmetná zmena súvisí so zavedením novej výnimky v ustanovení § 1 ods. 14 ZVO. Spod pôsobnosti zákona sú vyňaté zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,- Eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele je suma zákaziek pod 5.000,- Eur hodnotou, ktorú nie je potrebné vzhľadom na účely zákona regulovať pravidlami verejného obstarávania. Tým pádom sa vytvára ďalší druh zákazky popri nadlimitnej zákazke, podlimitnej zákazke a zákazke s nízkou hodnotou, pričom platí, že na tento nový druh zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5.000,- Eur, t. j. 4.999,99 Eur a menej v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,) sa zákon vôbec neuplatňuje.

Novinkou od 1. 1. 2019 je aj osobitný finančný limit pre zákazky na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorý bude hraničiť s dolnou hranicou finančných limitov pre nadlimitné zákazky a nie pre podlimitné zákazky, ako je tomu pri ostatných druhoch civilnej zákazky s nízkou hodnotou. Z predmetného vyplýva, že ZVO pri obstarávaní potravín vynechal kategóriu podlimitných zákaziek. Civilnou zákazkou s nízkou hodnotou zadávanou verejným obstarávateľom je zákazka na dodanie potravín, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5.000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

Pojem potraviny nie je v ZVO definovaný. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 345/2018 Z. z. je pojem potraviny potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín.

Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonať celé verejné obstarávanie, ako je to pri iných typoch zákaziek, ale je povinný dodržať postup uvedený v ustanovení § 117 ZVO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je taktiež povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Verejný obstarávateľ uverejňuje vo svojom profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Súhrnná správa obsahuje najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa pre každú takúto zákazku. Bližšie pozri komentované ustanovenie § 117 ZVO, ktoré bolo taktiež novelizované zákonom č. 345/2018 Z. z. účinnou od 1. 1. 2019.

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Avšak zároveň je verejný obstarávateľ povinný evidovať všetky súvisiace doklady a