dnes je 30.7.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 41 Využitie subdodávateľov - praktický príklad

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.11.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 41 Využitie subdodávateľov – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje inštitút subdodávateľov a ich využívanie v ustanovení § 41. V praxi môžeme sledovať prípady, kedy verejní obstarávatelia a obstarávatelia vyžadujú preukázať subdodávateľov už v ponukách a inokedy až pri podpise zmluvy. Aké sú možnosti podľa zákona a čo aké iné povinnosti sú so subdodávateľmi spojené?

Subdodávatelia v ponuke

Podľa ustanovenia § 41 ods. 1 platí, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby

  1. uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  2. navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ak bola podmienka podľa vyššie uvedeného písmena b) stanovená a navrhovaný subdodávateľ predmetnú podmienku nespĺňa, osoba zadávajúca zákazku písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Subdodávatelia pred podpisom zmluvy

Podľa ustanovenia § 41 ods. 3 môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Povinné ustanovenia zmluvy

Zákon ukladá povinnosti spojené so subdodávateľmi aj osobám realizujúcim verejné obstarávanie. Tie sú totiž povinné v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy určiť

  1. povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
  2. pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 3 o novom subdodávateľovi.

Subdodávatelia