dnes je 30.7.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 2 Základné pojmy

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 2 Základné pojmy

JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners

§ 2

Základné pojmy

(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

(2) Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

(3) Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.

(4) Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä:

a) poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,

b) poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,

c) príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(5) Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,

b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,

c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,

d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona,

e) subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,

f) stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu,

g) rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj predpokladaného množstva predmetu zákazky,

h) písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami,

i) elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,

j) žiadosťou o účasť:

1. písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska,

2. písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,

3. predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,

k) životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,

l) výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí,

m) inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov,

n) značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky,26)

o) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:

1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň

3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

p) sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu26a) plnenia predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.

(6) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

(7) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.


§ 2 ods. 1 a 2

Ustanovenie § 2 ZVO vymedzuje legálne definície základných pojmov súvisiacich s verejným obstarávaním. Väčšia časť z legálnych definícií uvedených v tomto ustanovení vychádza zo smerníc o verejnom obstarávaní a zvyšná časť pojmov je zadefinovaných len pre potreby zákona.

Pod pojmom verejné obstarávanie sa rozumejú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Definícia pojmu zákazka je obsiahnutá v ustanovení § 3 ZVO spolu s vymedzením jednotlivých druhov zákaziek, ktoré pozná zákon. Definícia pojmu koncesia sa uvádza v ustanovení § 4 ZVO a pojem súťaž návrhov je vymedzená v rámci ustanovenia § 119 ZVO.

§ 2 ods. 3

Zákon v ustanovení § 2 ods. 3 uvádza demonštratívny výpočet dokumentov, ktoré považuje za dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Sú nimi najmä:

- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,

- oznámenie použité ako výzva na súťaž,

- oznámenie o koncesii,

- oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov,

- výzva na predkladanie ponúk,

- súťažné podklady,

- súťažné podmienky,

- informatívny dokument,

- koncesná dokumentácia,

- iná sprievodná dokumentácia.

Informácie uvedené vo vyššie spomenutých dokumentoch sú informáciami potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti.

§ 2 ods. 4

Zákon zavádza aj demonštratívny výpočet činností, ktoré sa na účely zákona považujú za podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní. Sú nimi napr. poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov, poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní, príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

§ 2 ods. 5

Ustanovenie § 2 ods. 5 ZVO obsahuje základné pojmy, z ktorých väčšina je upravených aj v smerniciach o verejnom obstarávaní. Pojem hospodársky subjekt je najširším pojmom, ktorý v sebe zahŕňa potenciálneho dodávateľa tovarov, poskytovateľa služieb alebo realizátora stavebných prác. Hospodársky subjekt sa pojmovo delí podľa štádia verejného obstarávania. Hospodársky subjekt zaujímajúci sa o účasť vo verejnom obstarávaní je záujemcom. Po predložení ponuky sa stáva už uchádzačom.

Uvedené pojmy sú definované aj v čl. 2 ods. 10 až 12 klasickej smernice, v rámci ktorej je hospodárskym subjektom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo subjektov vrátane akéhokoľvek dočasného združenia podnikov, ktoré na trhu ponúkajú uskutočnenie stavebných prác a/alebo uskutočnenie stavby, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb. Uchádzač je v klasickej smernici definovane totožne ako v zákone a v zmysle čl. 2 ods. 12 klasickej smernice je záujemcom hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o výzvu na účasť na užšej súťaži, rokovacom konaní, rokovacom konaní bez predchádzajúceho zverejnenia, súťažnom dialógu alebo inovatívnom partnerstve, alebo bol na účasť na nich vyzvaný.

Definícia pojmu koncesionár vychádza zo znenia čl. 5 ods. 5 smernice o udeľovaní koncesií. Koncesionárom je ten hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu.

Definícia subdodávateľa nevychádza z transpozície smerníc o verejnom obstarávaní, ale predstavuje samostatnú definíciu vytvorenú na účely zákona, nakoľko tento pojem je mnohokrát v texte zákona spomenutý. Nepochybne požiadavka zadefinovania tohto pojmu vychádza aj z potreby ochrany subdodávateľov v procese verejného obstarávania, nakoľko v mnohých prípadoch úspešní uchádzači nevyplácali svojich subdodávateľov. Zákon prináša takú právnu úpravu, aby sa zabránilo poškodzovaniu subdodávateľov vo verejnom obstarávaní.

Pri definícii stavby je potrebné upozorniť na skutočnosť, že definícia stavby v zákone sa odlišuje od definície stavby v  stavebnom zákone. Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona stavbou je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 písm. f) ZVO stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu. V prípade definície uvedenej v zákone ide skôr o definíciu stavby z pohľadu investičného zabezpečenia stavebno-inžinierskych prác, zatiaľ čo stavebný zákon definuje stavbu z technického hľadiska.

Pojem rámcová dohoda je definovaný v ustanovení § 2 ods. 5 písm. g) ZVO, pričom následne je tento inštitút bližšie upravený pre verejných obstarávateľov v ustanovení § 83 ZVO a pre obstarávateľov v ustanovení § 99 ZVO. Rámcová dohoda musí mať písomnú formu. Rámcová dohoda môže byť uzatvorená jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi s jedným alebo viacerými uchádzačmi. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky. S účinnosťou od 1.1.2019 došlo novelou č. 345/2018 Z. z. k úprave definície rámcovej dohody v časti predpokladaného množstva predmetu zákazky. Podstatnou náležitosťou rámcovej dohody už nie je predpokladané množstvo predmetu zákazky, ak toto množstvo reálne nie je možné vopred určiť. Avšak, ak sa dá predpokladané množstvo predmetu zákazky určiť aspoň rámcovo, je potrebné ho v rámcovej dohode uviesť, aby potenciálny uchádzač a záujemca mal čo najviac informácií, ktoré sú potrebné na vypracovanie relevantnej ponuky. Predmetná zmena vyplynula z praxe, nakoľko na základe rámcovej dohody sa obstarávajú najmä bežné tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré predstavujú opakované plnenia, ktorých množstvo častokrát nie je možné vopred presne určiť. Zmena sa týka len predpokladaného množstva predmetu zákazky, a teda naďalej platí, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní v rámcovej dohode určiť predpokladanú hodnotu zákazky a zahrnúť do nej maximálnu predpokladanú hodnotu všetkých zmlúv plánovaných počas trvania rámcovej dohody.


V niektorých členských štátoch EÚ sa často používajú rámcové dohody. Rámcová dohoda je všeobecný pojem pre dohody s uchádzačmi, v ktorých sa stanovujú podmienky, za ktorých sa počas trvania dohody môžu vykonávať na požiadanie určené nákupy. Samotná rámcová dohoda nepredstavuje zákazku, ale aj pri uzatváraní rámcovej dohody musia byť splnené predpisy o verejnom