dnes je 30.7.2021

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.10 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners

§ 10

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov32a) a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

(4) Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek a zadávaní koncesií ako tie, ktoré sa uplatnia voči hospodárskym subjektom z tretích štátov pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.

(5) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel zadávania nadlimitnej koncesie ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

[Dňa 1. 1. 2020 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktorých znenie je nasledovné:

„(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia povinnosti podľa prvej vety sa:

a) do rozsahu 6 % započíta aj:

1. verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,

2. zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska,

b) musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska zrealizovať,

c) verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov.

(8) Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.”

Doterajší odsek 7 sa od 1. 1. 2020 označuje ako odsek 9.]

(9) Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

(11) Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na

a) podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,

b) zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),

c) zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),

d) zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)


§ 10 ods. 1

Komentované ustanovenie explicitne zakotvuje povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov. Predmetná povinnosť vyplýva nepriamo z viacerých ustanovení zákona, ale predmetné ustanovenie expressis verbis zdôrazňuje túto povinnosť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí aplikovať zákon na všetky prípady, ktoré spadajú do pôsobnosti zákona, t.j. na všetky prípady, okrem výnimiek z pôsobnosti zákona, ktoré sú uvedené v ustanovení § 1 ZVO. Bližšie k vymedzeniu pojmu verejný obstarávateľ pozri komentované ustanovenie § 7 ZVO, k pojmu obstarávateľ pozri komentované ustanovenie § 9 ZVO.

Napriek tomu, že v predmetnom ustanovení nie je explicitné ustanovené, že povinnosť postupovať podľa zákona sa vzťahuje aj na osobu podľa § 8 ZVO, z účelu a predmetu úpravy zákona je potrebné vyvodiť, že povinnosť postupovať pri zadávaní zákaziek, koncesií, súťažií, návrhov sa vzťahuje aj na osoby podľa § 8 ZVO. Ide o subjekt, ktorý nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo môže ísť o obstarávateľa, ktorému finančné prostriedky poskytol verejný obstarávateľ. Bližšie pozri v komentovanom ustanovení § 8 ZVO. Takáto osoba je povinná taktiež realizovať postup podľa zákona, čo okrem iného vyplýva aj z Dôvodovej správy k zákonu.


Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepostupuje podľa zákona pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov, spácha správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a) ZVO a ÚVO po zistení tohto porušenia uloží pokutu vo výške 5% zmluvnej ceny.


§ 10 ods. 2 a 3

Komentované ustanovenie v sebe zahŕňa základné princípy, na ktorých je založený postupový systém verejného obstarávania. Ide o nasledujúce princípy:

- princíp rovnakého zaobchádzania,

- princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov,

- princíp transparentnosti,

- princíp proporcionality,

- princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Predmetné princípy vyplývajú a sú v súlade so zásadami ZFEÚ. Primárnym účelom stanovenia predmetných princípov je, aby sa zabezpečila transparentnosť postupov vo verejnom obstarávaní a aby sa verejné obstarávanie otváralo hospodárskej súťaži, ktorú by následne rozvíjalo a chránilo. Transparentnými postupmi vo verejnom obstarávaní sa má zabezpečiť efektívna konkurencia, ktorá bude mať efektívny vplyv tak na uchádzačov ako aj na verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Princípy verejného obstarávania boli bližšie špecifikované v dôvodovej správe k zákonu.

Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov

Princíp rovnakého zaobchádzania vyplýva zo všeobecného princípy nediskriminácie. Podstatou predmetného princípu je, že žiadny zo záujemcov alebo uchádzačov nesmie byť priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti iným subjektom v rovnakom postavení. Základným znakom princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi, resp. záujemcami je, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzuje jednotlivých uchádzačov resp. záujemcov v zásade podľa rovnakých kritérií a teda nikoho úmyselne ani neúmyselne nezvýhodňuje.

Európske právo

Princípom rovnakého zaobchádzania sa zaoberal Súdny dvor EÚ v mnohých prípadoch, jedným z nich je napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-496/99 Komisia proti CAS SucchidiFrutta. Ustálená judikatúra (napr. rozsudok z 29. 10. 1980, BoussacSaint-Frère, 22/80, Zb. s. 3427, bod 9, a z 5. 12. 1989, Komisia/Taliansko, C 3/88, Zb. s. I 4035, bod 8) taktiež definovala zásadu rovnosti, ktorá je vyjadrená v článok 49 ES, podľa ktorej je zakázaná nielen očividná (priama) diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, ale aj skrytá(nepriama) forma diskriminácie.

Princíp transparentnosti

Princíp transparentnosti patrí medzi najdôležitejšie princípy, pričom jedným z jeho prínosov je, že ak je zachovaná transparentnosť verejného obstarávania, je možné ľahko skontrolovať, či boli zachované aj ostatné princípy verejného obstarávania. Predmetný princíp má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo priehľadným, právne korektným a predvídateľným spôsobom. Od transparentnosti procesu verejného obstarávania je existencia účinnej konkurencie medzi dodávateľmi a zároveň prostriedkom na zabezpečenie účelného vynakladania verejných prostriedkov. Porušenie zásady transparentnosti nastáva nezávisle na tom, či sa podarí preukázať porušenie niektorej zákonnej povinnosti. V protiklade s princípom transparentnosti stojí každé konanie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorého dôsledkom je, že verejné obstarávanie je nečitateľné, nekontrolovateľné alebo horšie kontrolovateľné. Jedným znakom dodržania princípu transparentnosti je preskúmateľnosť každého úkonu vykonaného v súvislosti so zadávaním zákazky a celého postupu vo verejnom obstarávaní. Súčasťou princípu transparentnosti je teda aj požiadavka jednoznačnosti, konkrétnosti a presnosti procesu verejného obstarávania.

Princíp proporcionality

Princíp proporcionality vo verejnom obstarávaní má predstavovať požiadavku na primerané aplikovanie inštitútov ZVO. Napr. pri nejasnostiach ponuky by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemal automaticky ponuku vylúčiť, ale mal by požiadať o vysvetlenie nezrovnalostí a až na základe presvedčivo zisteného skutkového stavu by mal rozhodnúť o vylúčení alebo nevylúčení ponuky.

Princíp hospodárnosti a efektívnosti

Základným zmyslom princípu hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní nie je skutočnosť, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vždy nakupoval len najlacnejšie predmety zákaziek ale zmyslom je, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ za vynaložené verejné finančné prostriedky získal čo najlepšie protiplnenie za čo najlepšiu cenu, pričom musia byť zachované zdravé podmienky hospodárskej súťaže. Nakoľko sa v procese verejného obstarávania nakladá s verejnými prostriedkami, je nevyhnutné aby bolo zabezpečené, že sa s nimi bude zaobchádzať hospodárne, efektívne a transparentne. Súhrne možno konštatovať, že hlavným cieľom verejného obstarávania je efektívnosť vynakladania peňažných prostriedkov a ich priama či nepriama úspora a zabezpečenie účinnej konkurencie.

Na princípy uvedené v ustanovení § 10 ods. 2 ZVO nadväzuje aj nasledujúci odsek 3, ktorý zdôrazňuje jednotlivé pravidlá tým, že výslovne zakazuje, aby verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 ZVO realizovali prípravu a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky zo zákona alebo so zámerom narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Nakoľko sa v praxi vyskytli problémy s dodržiavaním ustanovenia § 10 ods. 3 ZVO, novela č. 345/2018 Z. z. precizovala a sprísnila znenie tohto ustanovenia. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, ktorým je napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov alebo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Cieľom tejto zmeny je, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia viedli proces verejného obstarávania tak, aby nedochádzalo k umelému vytvárania stavu časovej tiesne, ktorá má legitimizovať použitie nesúťažných postupov. Podľa dôvodovej správy k novele č. 345/2018 Z. z. sa v praxi vyskytovali situácie, v ktorých verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali snahu uzavrieť dodatok k zmluve, prípadne použiť priame rokovacie konanie alebo výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní za podmienok, keď z rôznych subjektívnych dôvodov na ich strane nedokázali uvedené obstarať prostredníctvom otvoreného súťažného postupu, ktorý predtým vyhlásili. Išlo napríklad o prípady mnohonásobného predlžovania procesu verejného obstarávania zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v dôsledku opakovaného predlžovania lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov z titulu opakovaných zmien súťažných podkladov alebo prípady opakovaného zrušenia verejného obstarávania na základe závažných nedostatkov opisu predmetu zákazky.

Európske právo

Z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-225/98 Komisia proti Francúzska republika alebo z rozsudku tohto súdu C – 199/07 Komisia proti Helénska republika vyplýva, že prístup verejného obstarávateľa, ktorý v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požadoval predloženie konkrétnych národných certifikátov je porušením slobody poskytovania služieb. Navyše Súdny dvor EÚ konštatuje, že vyžadovanie členstva v národných profesijných organizáciách, komorách, resp. registroch môže mať odradzujúci účinok na záujemcov alebo uchádzačov z iných členských štátov, čo je neprípustná diskriminácia a prekážka voľného poskytovania služieb.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ veci Contsea.i. č. C 234/03 zo dňa 27. 10. 2005 sa zaoberal stanovením podmienok v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ stanoví v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie zdravotníckych služieb domácich respiračných terapií a iných techník asistovanej ventilácie ako podmienku účasti, že účastník musí v čase predloženia ponuky disponovať kanceláriou prístupnou verejnosti v hlavnom meste provincie, kde sa bude služba poskytovať, a zároveň kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré zohľadňujú existenciu zariadení na výrobu, úpravu a plnenie tlakových fliaš kyslíkom umiestnených v okruhu 1 000 kilometrov od tejto provincie alebo kancelárií prístupných verejnosti v iných v nej uvedených oblastiach a ktoré, v prípade rovnosti viacerých ponúk, uprednostňujú podnik, ktorý už predmetnú službu predtým poskytoval, pokiaľ sa tieto náležitosti uplatňujú diskriminačným spôsobom, nie sú odôvodnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu, nie sú spôsobilé zaručiť realizáciu sledovaného cieľa, alebo idú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie, pričom uvedené prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Podľa rozsudku Súdneho dvora zo 3. 6. 2010 EÚ C-203/08, TheSporting Exchange Ltd, konajúca pod menom „Betfair” proti Minister vanJustitie je potrebné článok 49 ES vykladať v tom zmysle, že zásada rovnosti zaobchádzania a povinnosť transparentnosti, ktorá z nej vyplýva, sú uplatniteľné na konania o udelení a obnovení licencie v prospech jediného hospodárskeho subjektu v oblasti hazardných hier, pokiaľ nejde o verejný hospodársky subjekt, ktorého riadenie podlieha priamej kontrole štátu, alebo o súkromný hospodársky subjekt, ktorého činnosti môžu podliehať hĺbkovej kontrole zo strany orgánov verejnej moci.


Porušením princípu transparentnosti je situácia, ak dokumentácia k verejnému obstarávaniu neobsahuje jednoznačne a zrozumiteľne formulované pravidlá. V prípade, ak dokumentácia, resp. v nej obsiahnuté požiadavky, celkom zjavne pripúšťajú rozdielny výklad, nemôže táto interpretačná neistota vo svetle princípu transparentnosti postihovať žiadny hospodársky subjekt, ale len samotného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Je potrebné zdôrazniť, že je to práve verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, kto dokumentáciu vo verejnom obstarávaní vyhotovuje a stanovuje jednotlivé požiadavky, a teda potom za správnosť a úplnosť dokumentácie a pravidiel zodpovedá.

Porušením hospodárskej súťaže je napr. situácia, ak by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ viedol prípravné trhové konzultácie s hospodárskym subjektom s úmyslom vyšpecifikovať predmet zákazky takým spôsobom, aby navonok pôsobil technicky neutrálne, čo by navodzovalo dojem jeho súladu s pravidlami zákona a so základnými princípmi verejného obstarávania, avšak de facto by takýto navonok „technicky neutrálny” opis predmetu zákazky obsahoval požiadavky, ktoré by zvýhodňovali hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastnil prípravných trhových konzultácií alebo jeho obchodných partnerov.


§ 10 ods. 4

Komentované ustanovenie zakotvuje pravidlá rovnakého zaobchádzania voči hospodárskym subjektom z členských štátov a voči hospodárskym subjektom z tretích štátov pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.

V súvislosti s predmetným ustanovením je potrebne priblížiť základné informácie o dohode o vládnom obstarávaní. Dohoda o vládnom obstarávaní s oficiálnym názvom Government Procurement Agreement (GPA) je multilaterálnou zmluvou, ktorá je súčasťou dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie – World Trade Organization (WTO). Konkrétne tvorí prílohu č. 4 tejto dohody. GPA je do dnešného dňa v rámci WTO jedinou právne záväznou dohodou v oblasti vládneho obstarávania. GPA neplatí automaticky pre všetky krajiny WTO, ale len pre tie, ktoré k nej pristúpili. GPA spoločne zaväzuje nasledujúce krajiny k dodržiavaniu medzinárodných štandardov, zásad a nástrojov verejného obstarávania: Arménsko, Kanada, Európska únia, Holandsko vo vzťahu na zámorské teritórium Aruba, Hong Kong, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Lichtenštajnsko, Nórsko, Singapurská republika, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko a Tajpej. GPA je integrálnou súčasťou európskej legislatívy - tzv. „acquiscommunautaire”, ktorú boli pristupujúce štáty EÚ povinné implementovať do vnútroštátnej legislatívy.

Dňa 19.11.2013 Európsky parlament odsúhlasil uzatvorenie revidovanej GPA, ktorá nahrádza pôvodnú GPA, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1996. Revidovanou GPA sa významné rozšíril rozsah pôsobnosti GPA. Podľa odhadov WTO rozšírenie rozsahu pôsobnosti predstavuje asi 80 miliárd EUR, pričom pre európske spoločnosti sa rozšírili príležitosti prístupu na trh v hodnote približne 30 miliárd EUR. Cieľom revidovanej GPA je zaistiť vyššiu mieru zrozumiteľnosti a transparentnosti a zaručiť, aby mali dodávatelia, dodávky a služby pochádzajúce zo zmluvných strán GPA rovnaké postavenie pri postupoch obstarávania. Taktiež obsahuje ustanovenia, ktoré značne zlepšujú podmienky účasti dodávateľov EÚ v zahraničí.

Základné zmeny, ktoré priniesla revidovaná GPA:

a) zmluvné strany sú povinné zriadiť bezplatnú centralizovanú elektronickú databázu, ktorá bude obsahovať oznámenia o obstarávaní uverejňované ministerstvami a inými ústrednými obstarávateľskými subjektom;

b) jasnejšie pravidlá výberu dodávateľov s cieľom zlepšiť hospodársku súťaž a zabrániť úplatkárstvu a korupcii;

c) Explicitné vymedzenie základných zásad, čo poskytuje uchádzačom v súťažiach ďalší nástroj kontroly postupu verejného obstarávateľa, či obstarávateľa, pre ktorého bude dohoda po nadobudnutí účinnosti záväzná ako prameň práva;

d) sprístupnenie zoznamov dodávateľov, ktoré vedú obstarávateľské subjekty verejnosti;

e) zavedenie elektronického obstarávania a elektronických aukcií. Používane elektronických prostriedkov zároveň umožňuje väčšiu flexibilitu postupov, a to aj kratších termínov pri konaniach;

f) zavedenie nových pravidiel pre rozvojové krajiny, ktoré si želajú pripojiť sa k GPA;

g) úprava podmienok, za ktorých obstarávateľský subjekt, ktorý bol zahrnutý do záväzkov určitej zmluvnej strany, môže byť z rozsahu GPA vyňatý;

h) zjednodušenie postupu oznamovania opráv a zmien príloh zmluvnej strany k dodatku


Celé znenie Protokolu, ktorým sa mení dohoda o vládnom obstarávaní, ako aj pomôcka, kedy zákazka spadá pod režim GPA a stručná informácia o GPA v rámci WTO sú uverejnené na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/eu-a-zahranicie/dohoda-o-vladnom-obstaravani-gpa-400.html.

V súvislosti so zriadením centralizovanej elektronickej databázy, ktorá obsahuje