dnes je 30.7.2021

Input:

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 58 Priame rokovacie konanie

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.9 Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 58 Priame rokovacie konanie

JUDr. Ľubomír Púček

§ 58

Priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

 2. tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,

 3. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,

 4. požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,

 5. ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena nesmie presiahnuť tri roky,

 6. ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,

 7. ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,

 8. ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,

 9. ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a

  1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo

  2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,

 10. ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že

1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,

2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),

3. informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a

4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.


Priame rokovacie konanie je pri verejnom obstarávateľovi, ako aj pri obstarávateľovi postupom, pri ktorom je nevyhnutnésplniť niektorú z podmienok na jeho použitie uvedenú v ZVO. Je to postup verejného obstarávania, ktorý sa všeobecne považuje za najmenej transparentný a mal by sa používať iba vo výnimočných prípadoch. Preto je potrebné aj podmienky na použitie priameho rokovacieho konania vykladať reštriktívne.


Tento postup vo verejnom obstarávaní sa do 30. 6. 2013 označoval ako rokovacie konanie bez zverejnenia. Zmena od 1. 7. 2013 je fakticky iba terminologická. Podstata a priebeh tohto postupu sa zásadne nezmenili.


Použitie priameho rokovacieho konania bez splnenia niektorej z podmienok uvedených v ZVO má za následok naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 149 ZVO, s pokutou vo výške 5% zmluvnej ceny, ako aj možnosť spochybniť takto uzavretú zmluvu alebo koncesnú zmluvu návrhom na určenie neplatnosti zmluvy alebo koncesnej zmluvy podľa § 148a ZVO.

§ 58 písm. a)

Táto podmienka na použitie priameho rokovacieho konania, použiteľná pri všetkých troch typoch zákaziek, nadväzuje na neúspešnú verejnú súťaž alebo užšiu súťaž, v ktorej:

 • nebola predložená žiadna ponuka,

 • bola predložená aspoň jedna ponuka alebo dve a viac ponúk, ale ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, t. j. požiadavkám uvedeným v súťažných podkladoch, ktoré verejný obstarávateľ určil na predmet zákazky,

 • nebola predložená ani jedna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži (teda žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov) alebo ani jedna žiadosť o účasť v predchádzajúcej užšej súťaži (žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou môže byť aj predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní).

Priame rokovacie konanie tak nemožno použiť v nadväznosti na neúspešné rokovacie konanie so zverejnením či na neúspešný súťažný dialóg. K niektorej z týchto 3 situácií, ku ktorým môže dôjsť pri neúspešnej verejnej súťaži alebo užšej súťaži, musí zároveň pristúpiť ďalšia podmienka, a tou je zákaz podstatnej zmeny pôvodných podmienok zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený podstatne meniť nielen požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky, rozsahu pôvodných podmienok účasti, ale napríklad aj obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, platobné podmienky či ďalšie dôležité požiadavky predošlého neúspešného postupu verejného obstarávania. Podstatnou zmenou pôvodných podmienok zadávania zákazky sú najmä také zmeny, ktoré by znamenali rozšírenie alebo zúženie okruhu potenciálnych záujemcov. Nie sú vylúčené určité, nepodstatné zmeny podmienok zadávania zákazky priamym rokovacím konaním, nadväzujúcim na neúspešnú verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Je ale zároveň potrebné dbať na dodržanie princípov verejného obstarávania.


K takýmto nepodstatným zmenám patrí napríklad presnejšia špecifikácia predmetu zákazky, požiadavky na štruktúru ponukovej ceny, predĺženie záručnej doby atď.

§ 58 písm. b)

Dôvody na použitie priameho rokovacieho konania z tohto dôvodu, ktoré je označované aj ako „obstarávanie z jedného zdroja“, sa rovnako ako pri písm. a) vzťahujú na všetky typy zákaziek. Pre určité, v ZVO taxatívne určené dôvody, môže predmet zákazky dodať jediný dodávateľ, pričom tento stav sa posudzuje v čase začatia priameho rokovacieho konania. Zohľadňovanie existencie jediného dodávateľa je potrebné vztiahnuť minimálne na územie EÚ. Týmito dôvodmi sú:

 • technické dôvody,

 • umelecké dôvody,

 • dôvody vyplývajúce z výhradných práv.

Technické dôvody môžu byť vyvolané potrebou verejného obstarávateľa na zaistenie kompatibility obstarávaného plnenia s majetkom, ktorým verejný obstarávateľ disponuje, avšak táto požiadavka musí byť odôvodnená objektívne existujúcimi technickými okolnosťami, pri ktorých by plnenie od iného dodávateľa vyvolalo napríklad značné riziko nefunkčnosti už existujúceho a využívaného majetku. V mnohých prípadoch sa technické dôvody spájajú s existenciou dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv (napr. pri softvéroch s nedostatočne vyriešenými licenčnými podmienkami, bez dispozície so zdrojovými kódmi a dokumentáciou, existuje aj technické riziko, týkajúce sa ďalšieho nadväzujúceho plnenia).

Umeleckými dôvodmi sú napríklad predmety zákazky, kde výrazne prevažuje umelecký vklad, napr. nákup už hotovej sochy alebo obrazu vytvoreného konkrétnym umelcom, a to bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takéhoto umeleckého diela (napr. galéria, obchodník s umením a pod.). Pri zhotovovaní umeleckého diela na základe požiadaviek verejného obstarávateľa (teda nie obstaranie už existujúceho umeleckého diela) je potrebné skúmať, či nie sú dané dôvody na použitie súťaže návrhov (§ 104 ZVO).

Za dôvody vyplývajúce z výhradných práv sa môže považovať situácia, keď verejný obstarávateľ získal v minulosti licenčné oprávnenia, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu ďalších nadväzujúcich plnení, a pôvodný poskytovateľ či dodávateľ nechce udeliť licenciu podľa autorského zákona alebo inú obdobnú licenciu podľa príslušných právnych predpisov práva duševného vlastníctva (napr. pri patentoch, priemyselných vzoroch a pod.) inej osobe, ktorá by toto nadväzujúce plnenie mohla pre verejného obstarávateľa dodať. Ako už bolo uvedené, dôvody vyplývajúce z výhradných práv sa v praxi často spájajú s existenciou technických dôvodov.

§ 58 písm. c)

Na splnenie tejto podmienky, v porovnaní s úpravou na úrovni komunitárneho práva sprísnenej podmienky na použitie priameho rokovacieho konania je potrebné splniť všetky v nej uvedené podmienky. Túto podmienku možno použiť pri všetkých troch typoch zákaziek. Podmienky, ktoré je potrebné splniť kumulatívne, sú nasledujúce:

 1. existencia mimoriadnej udalosti. ZVO príkladne definuje, čo možno rozumieť pod mimoriadnou udalosťou. Z tejto definície je zrejmé, že použitie priameho rokovacieho konania z tohto dôvodu je viazané iba na výnimočné či dokonca extrémne situácie, akými sú napríklad živelná pohroma, havária, situácia bezprostredne ohrozujúca život, resp. zdravie ľudí alebo životné prostredie;

 2. konanie alebo nečinnosť verejného obstarávateľa neboli príčinou vzniku mimoriadnej udalosti. Verejný obstarávateľ sa nesmie podieľať na vzniku konkrétnej situácie, a to či už svojím konaním alebo opomenutím. Túto podmienku teda nemožno použiť vtedy, ak sa verejný obstarávateľ v dôsledku vlastného konania alebo nečinnosti dostal do situácie, kedy vzniká mimoriadna udalosť definovaná príkladne v tomto ustanovení;

 3. nemožnosť verejného obstarávateľa predvídať vznik mimoriadnej udalosti. Verejný obstarávateľ teda nemohol pri zohľadnení všetkých okolností mať indície či vedomosti o tom, že nastane mimoriadna udalosť;

 4. vznik časovej tiesne. Dôsledkom mimoriadnej udalosti je stav, kedy je verejnému obstarávateľovi z časových dôvodov obmedzený rozsah možností, ako zadať konkrétnu zákazku;

 5. nemožnosť uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Dôsledkom mimoriadnej udalosti a časovej tiesne je to, že na zadanie konkrétnej zákazky nemožno použiť „štandardné“ postupy verejného obstarávania, teda verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

Výnimočnosť tejto podmienky na použitie priameho rokovacieho konania je zvýraznená aj proklamáciou, aby sa ďalšie súvisiace zákazky zadávali postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné.

§ 58 písm. d)

Ak pri výskume a vývoji nie je splnená výnimka na použitie postupov podľa ZVO (§ 1 ods. 2 písm. h) a u) ZVO), je možné zadávať zákazku na dodanie tovaru s využitím priamehorokovacieho konania, a to za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

 1. výrobky (tovary) sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely. Teda nie napríklad čiastočne pre experimentálne, študijné alebo vývojové účely a čiastočne pre bežné komerčné využitie. Rovnako nie je prípustné, aby boli takéto výrobky vyrábané pôvodne pre iné než výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, aj keď sa následne na niektorý z týchto účelov použijú;

 2. obstarávané výrobky nie sú produktom veľkovýroby súvisiacej s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj.

Pri tejto podmienke na použitie priameho rokovacieho konania nie je vylúčené, že rokovania sa uskutočnia s viacerými záujemcami.

§ 58 písm. e)

Táto podmienka na použitie priameho rokovacieho konania sa vzťahuje iba na zákazky na dodanie doplňujúceho tovaru, pričom na jej použitie je potrebné splniť všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení súčasne. Ak by doplňujúce tovary boli v rozsahu s predpokladanou hodnotou zákazky do 20 000 eur bez DPH, je možné ich zadať pôvodnému dodávateľovi bez potreby uskutočnenia priamehorokovacieho konania.

Podmienky, ktoré je potrebné splniť súčasne, sú nasledujúce:

 1. doplňujúce tovary - doplnkový (následný) charakter tovarov musí vyplývať z ich povahy. Zadávaná doplňujúca zákazka na dodanie tovaru musí priamo nadväzovať na plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, ktoré už bolo verejnému obstarávateľovi dodané;

 2. zákazka na dodanie doplňujúcich tovarov je zadávaná pôvodnému dodávateľovi, teda pôvodnému zmluvnému partnerovi;

 3. dodávka doplňujúceho tovaru je určená na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia (napr. dodávka časti technologického komplexu novšou radou) alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia (napr. bezpečnostný systém inštalovaný u verejného obstarávateľa je doplnený špecifickým prídavným modulom, zvyšujúcim funkčnosť a bezpečnosť pôvodne obstaraného systému);

 4. zmena dodávateľa by nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe. Ak by verejný obstarávateľ zabezpečoval dodávku od iného ako pôvodného dodávateľa, musel by z objektívnych dôvodov obstarávať tovar s inými technickými vlastnosťami alebo charakteristikami než pri pôvodnej dodávke. Takáto zmena by teda vyvolala (nie iba mohla vyvolať) nezlučiteľnosť (nekompatibilitu) s pôvodnou dodávkou alebo neprimerané technické ťažkosti buď v prevádzke alebo v údržbe;

 5. platnosť takto uzavretých zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, nesmie presiahnuť tri roky.

§ 58 písm. f)

Táto podmienka na použitie priameho rokovacieho konania sa vzťahuje iba na zákazky na dodanie tovaru, a to tovaru špecifického, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze a ktorý priamo daný verejný obstarávateľ na komoditnej burze aj kupuje, napr. drahé kovy, káva, silová elektrická energia, ropa, plyn atď.

§ 58 písm. g)

Priame rokovacie konanie je použiteľné aj v prípade zákaziek na dodanie tovaru, ak ich nadobudnutie je výrazne výhodnejšie ako za štandardných trhových podmienok, pričom tieto výhodnejšie podmienky sú spôsobené zhoršenou ekonomickou situáciou konkrétneho dodávateľa. Priame rokovacie konanie možno vo vzťahu k zákazke na dodanie tovaru použiť za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

 1. tovary sú obstarávané za obzvlášť výhodných podmienok – nejde teda len o výhodné podmienky (tie by sa zohľadnili napríklad vo výhodnejšej cenovej ponuke aj v štandardnom postupe verejného obstarávania), ale musí ísť o objektívne existujúce obzvlášť výhodné, „netrhové“ podmienky;

 2. takýto tovar je obstarávaný od likvidátora (pri likvidácii spoločnosti), od správcu (pri konkurze spoločnosti) alebo od exekútora (pri exekúcii).

§ 58 písm. h)

V tomto prípade ide o priame rokovacie konanie, ktoré nadväzuje na predchádzajúcu súťaž návrhov, ktorá je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby. Samotná zákazka na poskytnutie služby sa tu zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v predchádzajúcej súťaži návrhov. Ak to súťažné podmienky súťaže návrhov umožňovali a zo súťaže návrhov vzišlo viacero víťazných účastníkov, je verejný obstarávateľ povinný vyzvať na rokovanie všetkých víťazných účastníkov. Pri tejto podmienke na použitie priameho rokovacieho konania teda nie je vylúčené, že rokovania sa uskutočnia s viacerými záujemcami.

§ 58 písm. i)

Táto podmienka na použitie priameho rokovacieho konania sa týka doplňujúcich nepredvídateľných stavebných prác a služieb, pričom na jej použitie je potrebné splniť všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení súčasne. Možnosť zadať zákazku na doplňujúce nepredvídateľné stavebné práce a služby nie je obmedzená z časového hľadiska, ako je tomu pri nových opakovaných stavebných prácach a službách podľa písm. j).


Ak by doplňujúce nepredvídateľné stavebné práce alebo služby boli v rozsahu s predpokladanou hodnotou zákazky do 30 000 eur bez DPH (stavebné práce) alebo do 20 000 eur bez DPH (služby), je možné ich zadať pôvodnému zhotoviteľovi alebo poskytovateľovi bez potreby uskutočnenia priamehorokovacieho konania.

Podmienky, ktoré je potrebné pri tejto podmienke na použitie priameho rokovacieho konania splniť súčasne, sú nasledujúce:

 1. doplňujúce stavebné práce alebo služby - doplnkový (následný) charakter stavebných prác alebo služieb musí vyplývať z ich povahy. Zadávaná doplňujúca zákazka na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb musí priamo nadväzovať na plnenie spočívajúce v uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služieb, ktoré už boli verejnému obstarávateľovi