dnes je 30.7.2021

Input:

Ako obstarávať v čase pandémie COVID-19

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.138 Ako obstarávať v čase pandémie COVID-19

Mgr. Martina Galabová

Ako obstarávať v čase pandémie COVID-19 zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného ochorenia COVID-19?

Legislatívna úprava, ktorá sa zaoberá danou problematikou je: zákon č. 343/2015. Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v aktuálnom znení a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie.

Pohľad autora na problematiku

I.

V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 je množstvo verejných obstarávateľov a obstarávateľov povinných zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť obyvateľstva, resp. vlastných zamestnancov prostredníctvom rôznych na to určených tovarov, služieb alebo stavebných prác. V čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, a to nielen tých, ktorú sú v súčasnosti vyhlásené z dôvodu ochorenia COVID-19, je nevyhnutné prijať bezodkladné a rýchle riešenia aj v oblasti verejného obstarávania. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) stanovuje postupy ako zabezpečiť potreby verejných obstarávateľov a obstarávateľov v čase mimoriadnej situácie/núdzového stavu, a to najmä prostredníctvom priameho rokovacieho konania (PRK) podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, resp. postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou, v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

V súvislosti s tým Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 24. 3. 2020 usmernenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti, ktoré je k dispozícii na webovom sídle ÚVO.

V predmetnom metodickom usmernení sa nachádzajú odporúčania ÚVO a týkajú sa nielen toho, ako identifikovať, čo nakupovať a akým spôsobom, ako pritom komunikovať, ale aj toho, aké iné možnosti na zabezpečenie týchto potrieb majú rôzne typy verejných obstarávateľov a aké povinnosti sa na jednotlivé typy vykonaných postupov verejného obstarávania súvisiacich z mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom vzťahujú vrátane zverejňovacích povinností.

Usmernenie UVO takisto poskytuje popisy rôznych modelových situácií, týkajúcich sa zabezpečenia potrieb jednotlivých typov verejných obstarávateľov v čase mimoriadnej situácie.

V prípade, ak sa tovary, služby alebo stavebné práce zabezpečujú prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, tak verejný obstarávateľ je povinný ich zahrnúť do príslušnej štvrťročnej správy.

V prípade, ak sa tovary, služby alebo stavebné práce zabezpečujú prostredníctvom nadlimitného alebo podlimitného PRK podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ povinný odoslať na ÚVO oznámenie o použití priameho rokovacieho konania pred uzatvorením zmluvy podľa § 82 ods. 4 (nadlimitné PRK) alebo § 115 ods. 4 (podlimitné PRK) zákona o verejnom obstarávaní.

ÚVO takisto apeluje na verejných obstarávateľov a obstarávateľov, aby aj v mimoriadnej situácii/núdzovom stave konali v súlade s princípmi hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Okrem vyššie uvedeného usmernenia k nakupovaniu v čase mimoriadnej situácie bol tiež Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. „lex korona”), ktorý prostredníctvom svojho čl. V novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní. V zmysle predmetnej novely zákona o verejnom obstarávaní sa pri nákupoch priamo súvisiacich s mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom (teda PRK pri podlimitných a nadlimitných zákazkách a zákazky s nízkou hodnotou zadávané v dôsledku mimoriadnej situácie/núdzového stavu) nebude vyžadovať zápis dodávateľov v registri partnerov verejného sektora (RPVS). Táto zmena je zapracovaná v § 11 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý s účinnosťou od 27. 3. 2020 znie nasledovne:

„Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb, a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu34a) alebo mimoriadnej situácie,34b) ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje.

V neposlednom rade je takisto potrebné uviesť, že vyššie uvedené usmernenia a novela zákona o verejnom obstarávaní sa týkajú výlučne nakupovania alebo zabezpečenia bežne dostupných tovarov a služieb a nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác, ktorých potreba vyplynula z mimoriadnej situácie/núdzového stavu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie je oprávnený uplatniť predmetné postupy, usmernenie a novelu zákona o verejnom obstarávaní na akékoľvek tovary, služby a stavebné práce, ktorých potreba nevyplýva z mimoriadnej situácie.

Zároveň dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Týmto zákonom sa s účinnosťou od 19. 1. 2021 novelizuje, okrem iných, aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom článku XII. V zmysle predmetnej novely sa ZVO upravuje nasledovne:

1. V § 56 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,”.

2. Za § 187f sa vkladá § 187g, ktorý vrátane nadpisu znie:

 „§ 187g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Priame rokovacie konanie, ktoré sa začalo a neskončilo do účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.”

S účinnosťou od 19. 1. 2021 sa teda v prípade všetkých PRK, teda aj tých PRK, v rámci ktorých verejný obstarávateľ/obstarávateľ vyzýva na rokovanie viacero záujemcov, ako aj to PRK, v rámci ktorého možno na rokovanie vyzvať iba jedného záujemcu, neuplatňuje odkladná lehota na uzavretie zmluvy v zmysle § 56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je tak oprávnený uzavrieť zmluvu/rámcovú dohodu ihneď po prijatí ponuky v rámci PRK. Predmetná úprava sa vzťahuje aj na tie PRK, ktorý boli začaté a neukončené pred účinnosťou predmetnej novely, nielen na tie, ktoré budú začaté po jej účinnosti.

V súvislosti s vyššie uvedenou novelou zákona o verejnom obstarávaní však Úrad pre verejné obstarávanie opätovne upozorňuje na uplatňovanie PRK iba v prípade, ak je jeho použitie oprávnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Takisto upozorňuje na už uverejnené metodické usmernenia, resp. iné dokumenty, ktoré sa vzťahujú na zabezpečovanie potrieb verejných obstarávateľov/obstarávateľov a uskutočňovanie postupov VO v čase šírenia ochorenia COVID 19.

II.

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejným obstarávateľom/obstarávateľom na zabezpečenie svojich potrieb súvisiacich s mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom použiť aj iné postupy verejného obstarávania, ako sú napr. verejná súťaž, užšia súťaž a s nimi súvisiace uplatňovanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, uzatváranie rámcových dohôd, resp. zriadenie dynamických nákupných systémov. Na uvedené poukazuje aj oznámenie Európskej komisie s názvom „Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19” (c. (2020/C 108 I/01), ktoré je dostupné aj na webovom sídle a tiež na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v časti Metodika zadávania zákaziek.

Jeden z vhodných nástrojov je používanie skrátených lehôt vo verejnom obstarávaní, ako sú napr. lehota na predkladanie ponúk (vo verejnej a užšej súťaži) alebo lehota na predkladanie žiadostí o účasť (v užšej súťaži).

Ukážme si, ako to môže fungovať:

Lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži

Štandardná lehota na predkladanie ponúk v nadlimitnej verejnej súťaži je min. 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní). Ak sa však v predmetnej verejnej súťaži požaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami, lehotu na predkladanie ponúk je možné skrátiť na min. 30 dní (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní).

V prípade, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje, verejný obstarávateľ je oprávnený lehotu na predkladanie ponúk na 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (§ 66 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní).

Ak by však išlo o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nie je možné použiť lehotu v trvaní min. 35 dní podľa § 66 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, lehotu na predkladanie ponúk možno určiť v lehote, ktorá nie je kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (§ 66 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní). Podotýkame, že predmetné lehoty sú v zákone o verejnom obstarávaní určené v kalendárnych dňoch, nie pracovných. Už v tomto zhrnutí informácií o stanovení lehôt na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži je možné vidieť, že zákon o verejnom obstarávaní flexibilne umožňuje verejným obstarávateľom uplatňovať skrátené lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži (najpoužívanejšom postupe verejného obstarávania v Slovenskej republike) v prípade, ak je to nevyhnutné.

Rovnakým spôsobom je možné skrátiť lehoty na predkladanie žiadostí o účasť a predkladanie ponúk v prípade nadlimitnej užšej súťaži.

Samozrejme, že vyššie uvedené lehoty sa vzťahujú len na určitú časť postupu verejného obstarávania, ich primerané uplatnenie v súlade s princípmi verejného obstarávania však môže výrazne pomôcť v prípade potreby urýchleného naplnenia potrieb verejného obstarávateľa.

Zákon o verejnom obstarávaní okrem možností uplatnenia zrýchlených postupov verejného obstarávania poskytuje aj iné možnosti, ako zabezpečiť rýchle plnenie svojich potrieb, ak je to nevyhnutné.

Rámcové dohody

Jedným z nich je aj uzavretie rámcovej dohody podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní na základe verejnej alebo užšej súťaže (aj s uplatnením skrátených lehôt) pri nadlimitných zákazkách a pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Rámcová dohoda, ktorá môže byť uzavretá s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi najviac na dobu 4 rokov, predstavuje vhodný nástroj na plnenie potrieb verejného obstarávateľa kedykoľvek, nielen v čase mimoriadnej situácie.

Pri uzatváraní rámcovej dohody zvyčajne nie je známy presný rozsah zákaziek (nákupov), ktoré sa budú na jej základe zadávať (na obstaranie takéhoto typu zákaziek je rámcová dohoda určená) – rámcová dohoda stanovuje len predpokladané množstvo, ktoré verejný obstarávateľ nie je povinný počas doby jej platnosti vyčerpať. Zároveň je nevyhnutné, aby rámcová dohoda obsahovala pravidlá pre nakupovanie, resp. zadávanie zákaziek na jej základe. Uzavretá rámcová dohoda preto umožňuje verejnému obstarávateľovi zabezpečenie potrieb okamžite po ich vzniku, samozrejme, za dodržania pravidiel v nej uvedených.

Dynamické nákupné systémy

Ďalšou možnosťou zabezpečenia rýchleho plnenia potrieb verejného obstarávateľa, nielen v čase mimoriadnej situácie, je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) a zadávanie zákaziek na jeho základe v súlade s §§ 58 až 62 zákona o verejnom obstarávaní. Na zriadenie DNS a zadávanie zákaziek na jeho základe sa vzťahuje postup užšej súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom aj DNS (podobne ako rámcová dohoda) predstavuje pre verejného obstarávateľa nástroj, ako zadávať zákazky efektívne a urýchlene tak zabezpečovať svoje potreby okamžite po ich vzniku. Za účelom zriadenia DNS je nevyhnutné, aby záujemcovia predložili žiadosti o účasti (doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti) v zákonom stanovenej lehote, ktorá nesmie byť