dnes je 30.7.2021

Input:

§ 46 Zábezpeka - praktický príklad

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.16.1 § 46 Zábezpeka – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Inštitút zábezpeky patrí v procesoch verejného obstarávania do skupiny inštitútov, ktoré verejní obstarávatelia a obstarávatelia využívajú vo veľkom. Jeho právne základy sú upravené v ustanovení § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a od 1. januára 2019 podlieha zmenám.

A. FORMA ZÁBEZPEKY

Základom je § 46 ods. 1 zákona, podľa ktorého môže osoba zadávajúca zákazku vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je:

  • poskytnutie bankovej záruky,

  • poistenie záruky alebo

  • zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

B. DĹŽKA ZÁBEZPEKY

Od 1. januára 2019 sú osoby realizujúce verejné obstarávanie, v prípade vyžadovania zábezpeky, povinné určiť v postupe zadávania zákazky lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí tejto lehoty nemožno lehotu viazanosti ponúk už predĺžiť.

C. VÝŠKA ZÁBEZPEKY

V súlade so znením novelizovaného zákona nesmie výška zábezpeky presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa zábezpeky je potrebné uviesť v súťažných podkladoch.

D. PREPADNUTIE ZÁBEZPEKY

Aj naďalej platí, že zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15