dnes je 30.7.2021

Input:

- § 29 Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách - praktický príklad

12.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.3.1 - § 29 Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Zadávanie nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií je upravené v druhej časti zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Aké postupy nadlimitných zákaziek zákon, s účinnosťou od 1.1.2019, ponúka? Ich stručný prehľad Vám prinášame v nasledujúcom texte.

Podľa ustanovenia §29 zákona medzi postupy zadávania nadlimitných zákaziek patrí:

 1. verejná súťaž,
 2. užšia súťaž,
 3. rokovacie konanie so zverejnením,
 4. súťažný dialóg,
 5. inovatívne partnerstvo,
 6. priame rokovacie konanie.

Verejná súťaž

Verejná súťaž patrí medzi najčastejšie využívaný postup zadávania nadlimitných zákaziek, pričom sa jedná o súťaž, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. K ponuke sú hospodárske subjekty povinné predložiť aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sa jedná o predmet zákazky, ktorý je bežne dostupný na trhu, verejnú súťaž je možné realizovať aj prostredníctvom elektronického trhoviska.

V rámci verejnej súťaže dáva zákon vyhlasovateľom zákazky možnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti podľa § 40 až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 (tzv. reverzná verejná súťaž). Od januára 2019 zavádza zákon aj inštitút tzv. superreverzu, v rámci ktorého je možné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutočniť po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Superreverz je však možné použiť iba v prípade, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

Užšia súťaž

Jedná sa o postup zadávania zákazky vyhlásený pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na päť tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Ako vyplýva z uvedeného užšia súťaž má dve etapy, kde sa v rámci prvej etapy predkladajú žiadosti o účasť a v druhej etape ponuky. Výzvu na predkladanie ponúk (druhá etapa užšej súťaže) verejný obstarávateľ pošle len vybraným záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti na základe dokladov predložených v žiadosti o účasť.

Rokovacie konanie so zverejnením

Ide o postup zadávania zákazky, ktorý môže verejný obstarávateľ použiť iba v zákonom stanovených prípadoch (ustanovenie § 70 ods. 1 zákona). Tovar, stavebné práce alebo služby musia spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 1. potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení,
 2. ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,
 3. v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených, nemožno zadať zákazku bez uskutočnenia rokovania,
 4. verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. 2 písm. b),
 5. v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné; verejný obstarávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného obstarávania.

Taktiež sa jedná o postup zadávania zákazky, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti, čo však môže verejný obstarávateľ na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.

Súťažný dialóg

Aj tento postup môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z podmienok uvedených v ustanovení § 70 (rokovacie konanie so zverejnením), pričom jeho cieľom je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného