dnes je 30.7.2021

Input:

Spôsob zdokladovania zloženia zábezpeky v ponuke pri komunikácii prostredníctvom elektronických prostriedkov

20.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.125 Spôsob zdokladovania zloženia zábezpeky v ponuke pri komunikácii prostredníctvom elektronických prostriedkov

Mgr. Martina Galabová

S účinnosťou od 19. 10. 2018 sa v rámci podlimitných a nadlimitných zákaziek uplatňuje komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní). Tento spôsob komunikácie má vplyv aj na predkladanie dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky ponuky podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

V zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil svoju ponuku zložením zábezpeky.

Zábezpeka môže byť zložená tromi spôsobmi:

  • - zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa,
  • - poskytnutím bankovej záruky,
  • - poskytnutím poistenia záruky.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne zložiť zábezpeku prostredníctvom bankovej záruky alebo poistenia záruky, dôkazom o jej zložení zvyčajne býva záručná listina alebo doklad o poistení záruky, vydané bankou alebo poisťovňou buď v listinnej papierovej forme, alebo elektronicky.

Podľa § 46 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.

V súvislosti s povinnou komunikáciou prostredníctvom elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní však vystáva otázka, akým spôsobom má uchádzač predložiť doklad o zložení zábezpeky, ak sa rozhodol ju zložiť prostredníctvom bankovej záruky alebo poistenia záruky, najmä ak sú tieto doklady vydané v listinnej papierovej forme, aby ju prípadne verejný obstarávateľ mohol použiť pri naplnení svojich nárokov, ak zábezpeka prepadne v jeho prospech.

V súvislosti touto otázkou vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) viacero metodických usmernení (napr. č. 8593-5000/2020 zo dňa 25.06.2020 alebo č. 8433-5000/2020 zo dňa 3.6.2020), z ktorých vyberáme:

„Účelom zábezpeky je zabezpečiť v procese verejného obstarávania vynútenie viazanosti predložených ponúk počas celej doby viazanosti ponúk. Zábezpeka teda predstavuje kvázi sankciu pre uchádzača, ktorý by sa rozhodol odstúpiť od svojej ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. Je potrebné zdôrazniť, že podmienky zloženia zábezpeky určuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Stanovené podmienky by mali smerovať k tomu, aby verejný obstarávateľ mal od uchádzača k dispozícii doklady, resp. informácie, na základe ktorých bude banka, resp. poisťovňa schopná poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie v prípade naplnenia predpokladov na prepadnutie zábezpeky. Úrad dáva do pozornosti, že podmienky vydávania záručných listín, poskytovanie plnenia bankami, resp. poisťovňami a na to nadväzujúce stanovenie podmienok zloženia zábezpeky verejným obstarávateľom je do určitej miery ovplyvnené aj podmienkami bánk a poisťovní. Uvedené potom znamená, že ak banka, resp. poisťovňa vydáva záručnú listinu v elektronickej podobe, malo by verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi postačovať predloženie takéhoto el. dokumentu, ak banka alebo poisťovňa je schopná poskytnúť plnenie aj na základe kópie záručnej listiny, verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi by malo postačovať predloženie kópie, resp. scanu listiny a na druhej strane, ak