dnes je 30.7.2021

Input:

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.110 Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová

Stiahnuť dokument


Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

č. [doplniť číslo]

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO”) v znení účinnom ku dňu 1. 1. 2019.

2. Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

1. [doplniť názov] je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

2. Verejným obstarávaním sú postupy podľa ZVO, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby.

3. Táto interná smernica o postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou bola vypracovaná v zmysle § 117 ZVO. Cieľom tejto smernice je vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

4. Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, proporcionalita, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

Čl. III

Finančné limity

1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

3. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 tohto článku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

a) 70 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

b) 260 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,

c) 180 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

4. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je:

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roku alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roku alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Prehľad finančných limitov pri zákazkách s nízkou hodnotou je uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice.

Čl. IV

Predpokladaná hodnota zákazky

1. Predpokladaná hodnota zákazky na účely Z VO a tejto smernice sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty (bez DPH). Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky ďalej upravuje § 6 ZVO.

2. Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ takéto údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom (printscreen, záznam z telefonického prieskumu, iný vhodný spôsob).

3. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Čl. V

Bežná dostupnosť na trhu

1. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:

a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

2. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.

3. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

4. Vzorový dokument k prevereniu bežnej dostupnosti tovaru je uvedený v prílohe č. 2 tejto smernice.

Čl. VI

Pravidlá postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

1. Zadávanie a obstaranie zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služieb vykonáva zodpovedný pracovník verejného obstarávateľa, v ktorého kompetencii určenej pracovnou náplňou je verejné obstarávanie.

2. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli hospodárne. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu.

3. Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou je nasledovný:

- opísať a špecifikovať predmet zákazky,

- určiť predpokladanú hodnotu zákazky,

- urobiť Test bežnej dostupnosti (príloha č. 2 smernice),

- vykonať prieskum trhu spôsobom v zmysle bodu 4 tohto článku,

- osloviť vybraných uchádzačov, ak je táto možnosť hospodárnejšia vzhľadom na výsledky - prieskumu trhu,

- vyhodnotiť prieskum trhu alebo predložené ponuky uchádzačov.

4. Na zdokladovanie svojho výberu použije napr. aktuálne katalógy, letáky, oficiálny ponukový cenník, zľavový list, ceny zverejnené na webovej stránke (printscreen), prípadne osloví uchádzača e-mailom alebo písomne.

5. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Súčasťou výzvy je aj informácia pre uchádzača, že proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO.

6. Zodpovedný pracovník písomne oznámi výsledok vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi a vyzve ho na predloženie zmluvy.

7. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá obsahuje kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, termín, ako aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok dodávateľom predmetu zákazky. V odôvodnených prípadoch je postačujúce vystaviť objednávku na predmet zákazky.

8. Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou neuplatní postup podľa § 109 až 111 ZVO, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je dotknuté.

9. Zmena zmluvy počas jej trvania sa môže uskutočniť iba v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

10. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže využiť elektronickú aukciu.

Čl. VII

Dokumentácia a zverejňovanie

1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákaziek v súlade so ZVO a uchováva ich najmenej 10 rokov po uzavretí zmluvy (objednávky, faktúry, potvrdenia o dodaní tovaru), ak osobitný predpis neurčuje inak.

2. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka vo svojom profile/na svojej webovej stránke súhrnnú správu o