dnes je 30.7.2021

Input:

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov

16.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.144 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov

Mgr. Martina Galabová

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov predstavujú nový inštitút, ktorý je upravený v § 25 ZVO.

Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže (teda v procese prípravy VO) oprávnený vykonať tzv. prípravné trhové konzultácie (PTK) na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Takisto je pre tento účel oprávnený požiadať o radu alebo prijať radu nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo účastníkov trhu, ktorú je možno použiť pri plánovaní alebo realizácie súťaže, ak sa ňou zároveň nenaruší hospodárska súťaž a neporuší princíp nediskriminácie a transparentnosti.

Ak sa súťaže zúčastní hospodársky subjekt, ktorý sa podieľal takýchto konzultácií alebo sa inak podieľal na príprave súťaže, verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia tak, aby sa účasťou daného hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž.

Čo to vlastne PTK je?

Tento inštitút sa zvyčajne uplatňuje vtedy, keď verejný obstarávateľ obstaráva vysoko sofistikovaný predmet zákazky (napr. zložitý informačný systém) alebo ak na trhu existuje viacero alternatív predmetu zákazky, a bez konzultácie a rady odborníkov, odborných inštitúcií (napr. univerzity, výskumné a/alebo profesijné inštitúcie) resp. samotných hospodárskych subjektov, ktoré na predmetnom trhu zabezpečujú požadované tovary, služby alebo stavebné práce, nie je verejný obstarávateľ schopný nadefinovať buď samotný predmetný predmet zákazky, resp. zmluvné podmienky jeho dodania alebo financovania. Predmetom PTK môže byť tiež pomoc pri určení PHZ, podmienok účasti ohľadnej finančného a ekonomického postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj kritérií na vyhodnotenie ponúk.

V zmysle vyššie uvedeného cieľmi prípravných trhových konzultácií sú najmä:

 • zistenie okruhu predpokladaných vhodných dodávateľov na trhu,

 • zistenie existujúcich technických riešení, ich cien, podmienok plnenia a pod.,

 • naformulovanie a overenie nediskriminačných podmienok účasti a podmienok plnenia, ktoré umožnia podanie ponuky všetkým vhodným dodávateľom,

 • minimalizácia hroziacich rizík pri realizácii a prevádzke predmetu plnenia,

 • legálne informovanie dodávateľov o pripravovanom VO,

 • minimalizácia revíznych postupov v rámci verejného obstarávania,

 • skrátenie doby prípravy súťažných podkladov a tým celého procesu VO,

 • získanie viacerých konkurenčných ponúk a riešení.

Uskutočnením PTK zvyčajne prichádza k predbežnému zapojenia hospodárskych subjektov (teda možných záujemcov/uchádzačov) do prípravy verejného obstarávania a tieto teda získavajú informácie o pripravovanom VO ešte pred jeho samotným vyhlásením, resp. sa priamo zúčastňujú jeho definovania a s tým spojeného určenia samotného OPZ, PHZ, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvných podmienok plnenia. Týmto dochádza k určitému zvýhodneniu týchto subjektov oproti tým subjektov, ktoré sa PTK z rôznych dôvodov nezúčastnili. Preto je verejný obstarávateľ pri uplatnení PTK povinný dodržiavať princípy nediskriminácie a transparentnosti a prijať také opatrenia, aby sa vykonaním PTK nenarušila hospodárska súťaž. Takýmto opatrenia môže byť zverejnenie (napr. na profile verejného obstarávateľa alebo na jeho webovom sídle) a poskytnutie všetkých podstatných informácií, ktoré si jednotlivé strany počas PTK vymenili a ktoré boli podstatné pre prípravu verejného obstarávania, pre všetky ostatné hospodárske subjekty na trhu. Ďalším vhodným opatrením je napr. určenie dlhším lehôt v príslušnom verejnom obstarávaní, najmä lehoty na predkladanie ponúk, ako tie ktoré sú stanovené v ZVO ako minimálne. Týmito opatreniami sa zabezpečí, že aj tie subjekty, ktoré sa PTK nezúčastnili, majú k dispozícii všetky podstatné informácie, ktorými disponujú tie subjekty ktoré sa PTK zúčastnili, a zároveň majú k dispozíciou dlhšiu lehoty na vypracovanie ponuky, ako tie minimálne, aby boli schopné vypracovať a predložiť relevantnú ponuku.

Ako sa PTK zvyčajne uskutočňuje?

Na začiatku je potrebné informovať o zámere uskutočniť PTK príslušné subjekty. Toto sa môže zabezpečiť nasledovnými spôsobmi:

 • - zverejnením predbežného oznámenia s uvedením zámeru uskutočniť PTK vo vestníkoch,
 • - zverejnením informácie o zámere uskutočniť PTK na webovom sídle verejného obstarávateľa
 • - zverejnením informácie v informačných médiách, záujmových zduženiach, profesijných organizáciách a pod.,
 • - priamym oslovením príslušných subjektov resp. potenciálnych dodávateľov,
 • - inými vhodnými nástrojmi.

Dôležité však je, aby informácia o zámere uskutočniť PTK obsahovala všetky nevyhnutné informácie, potrebné pre subjekty na prijatie rozhodnutia zúčastniť sa PTK.

Zvyčajne to sú nasledovné informácie:

 • - identifikácia verejného obstarávateľa,
 • - účel, za ktorým sú PTK uskutočňovanie,
 • - základné informácie o predmete zákazky, ak sú k dispozícii,
 • - identifikácia typu subjektov, pre ktoré sú PTK určené,
 • - spôsob prihlásenia sa na účasť v PTK,
 • - informácie aké aspekty postupu VO budú predmetom PTK, resp. aké