Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 154

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.3.2.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 154

Verlag Dashöfer

§ 154

(1) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, úrad vyzve hospodársky subjekt, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak hospodársky subjekt v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti a prílohy, úrad konanie zastaví a žiadosť o zápis mu s prílohami vráti.

(2) Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

(3) Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5.

(4) Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov oznámi ministerstvu vnútra.

(5) Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o hospodárskom subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu;70a) na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť.


§ 154 ods. 1 a 2

Pri podávaní žiadosti o zápis do ZHS je potrebné dbať na správne vyplnenie žiadosti a doloženie všetkých požadovaných príloh. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že môžu nastať dve situácie:

1. podanie neúplnej alebo nesprávnej žiadosti – výzva na doplnenie/zastavenie konania

V prípade, ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo neobsahuje všetky potrebné prílohy, postupuje následne Úrad tak, že vyzve hospodársky subjekt, aby tieto nedostatky žiadosti v lehote stanovenej vo výzve doplnil. Ak k doplneniu, resp. k náprave nedôjde, úrad konanie zastaví a žiadosť o zápis bude vrátený hospodárskemu subjektu.

2. podanie úplnej a správne vyplnenej žiadosti – zápis do ZHS

Úrad po doručení takejto žiadosti zapíše hospodársky subjekt do ZHS v lehote 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Tá istá lehota sa uplatní v prípade podania opravenej, resp. doplnenej žiadosti.

§ 154 ods. 3

Aj napriek podaniu kompletnej a správne vyplnenej žiadosti o zápis do ZHS, existuje možnosť, že Úrad nezapíše hospodársky subjekt do tohto zoznamu. Konkrétne sa upravuje, že v prípade, ak hospodársky subjekt nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní stanovené v rámci ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO, Úrad tento subjekt nemôže zapísať do ZHS. Dôvodom môže byť napríklad neuznanie rovnocennosti predloženého dokladu alebo neaktuálnosť predložených dokladov.

§ 154 ods. 4

Podľa § 153 ods. 1 písm. h) ZVO žiadosť o zápis do ZHS obsahuje, ak má podnikateľ záujem aj o registráciu na elektronickom trhovisku, zároveň súhlas s takouto registráciou a súhlas s OPET. Komentované ustanovenie teda zakotvuje oznamovaciu povinnosť Úradu voči Ministerstvu vnútra SR, ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis do ZHS vyjadrí súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku.

§ 154 ods. 5

S účinnosťou od 1. 8. 2019 sa komentované ustanovenie doplnilo zákonom č. 215/2019 Z. z. o nový odsek 5. Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov transponoval s č. 215/2019 Z. z. primárne zaviedol pre zákonom stanovený okruh subjektov:

- náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,

- postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,

- zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (a podmienky jeho používania),

- centrálny ekonomický systém a jeho používanie.

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii ustanovuje okruh subjektov, ktoré sú povinné vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať:

a) rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,

b) verejného obstarávateľa a obstarávateľa.


Subjekty nie sú povinné vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ak ide o plnenie:

a) spojené s utajovanou skutočnosťou, plnenie, ktoré si vyžaduje utajovanú skutočnosť alebo ktoré obsahuje utajovanú skutočnosť,

b) spojené s použitím osobitných bezpečnostných opatrení alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov SK v súlade s medzinárodnou zmluvou,

c) zo zmluvy uzatvorenej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: