Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 144

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.4.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 144

Verlag Dashöfer

§ 144

(1) Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá:

a) je občanom Slovenskej republiky,

b) má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,

c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety úrad vlády bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Komentované ustanovenie upravuje podmienky, ktoré musí spĺňať fyzická osoba, aby mohla byť menovaná vládou za člena rady.

Členom Rady môže byť menovaná výhradne fyzická osoba, ktorá:

a) je občanom SR,

b) má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Od 1. 1. 2019 nie je potrebné predkladať výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), ale stačí poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Ide o nasledujúce údaje:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

Vyššie uvedené údaje úrad vlády bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov. Novelou ZVO účinnou od 1. 9. 2019 došlo zákonom č.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: