Input:

Knižnica, opisný formulár a karanténa

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Knižnica, opisný formulár a karanténa

Mgr. Martina Galabová

Predchádzajúce články o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) sa zaoberali registrami jednotlivých typov používateľov a procesu ich registrácie, v tomto článku sa budem venovať ďalším registrom, ktoré ET obsahuje, a to hlavne Knižnici a s ňou súvisiacimi Opisnými formulármi a procesu Karantény.

Čo je Knižnica

Knižnica je register zadaní (teda opisov predmetu zákazky) na tovary a služby, ktorý je vytvorený z opisných formulárov príslušných zadaní na tovary a služby a je verejne dostupný pre všetkých používateľov portálu EKS. Pri zadávaní zákaziek prostredníctvom ET Objednávateľ vychádza z týchto zadaní, ktoré sa v Knižnici nachádzajú. V súčasnej dobe (polovica júna 2017) sa v Knižnici nachádza cca 95 496 zadaní, ktoré prešli procesom karantény.

Knižnica zároveň umožňuje vyhľadávanie jednotlivých zadaní, a to buď prostredníctvom názvu, druhu a predmetu plnenia, resp. podľa kľúčových slov používaných na obvyklé označenie príslušného zadania.

Čo je Opisný formulár

Opisný formulár slúži na vytváranie zadaní na tovary a služby v ET. Prostredníctvom tohto formulára je akýkoľvek používateľ (Objednávateľ, Dodávateľ a Verejnosť) oprávnený zadať do Knižnice ním vytvorené zadanie, teda opis predmetu zákazky. Objednávateľ využíva opisný formulár pre vytvorenie opisu predmetu zákazky tovarov alebo služieb, ktoré plánuje obstarať/objednať. Dodávateľ zasa využíva opisný formulár pre vytvorenie svojej ponuky, teda na identifikáciu tovarov alebo služieb, ktoré na trhu dodáva alebo poskytuje. Účelom opisného formulára je teda vyjadriť predmet toho, čo je na ET objednávané zo strany Objednávateľov alebo ponúkané zo strany Dodávateľov.

Opisný formulár pozostáva z viacerých častí a používateľ prostredníctvom neho vytvorí štandardizované zadanie, teda štandardizovaný opis predmetu zákazky na úrovni konkrétnej položky (napr.: ”virtualizačný server”, nie ”dodávka hardvéru”).

Jednotlivé časti opisného formulára sú:

1. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

V tejto časti opisného formulára používateľ zadefinuje názov predmetu zákazky, kľúčové slová, ktoré sa k nemu vzťahujú, príslušné CPV kódy, druh predmetu zákazky (tovary, služby).

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Táto časť opisného formulára slúži na vyjadrenie funkcie a/alebo účelu predmetu zákazky, t. j. vyjadrenie účelu použitia predmetu zákazku (napr. „server pre vybudovanie digitalizačného pracoviska“). Nie je účelné v tejto časti opisného formulára uvádzať jednotlivé technické parametre (číselné alebo slovné) predmetu zákazky (napr. výška, váha, dĺžka, hmotnosť, materiál, spôsob vyhotovenia a iné), ktoré sa nevzťahujú k funkcii alebo účelu použitia predmetu zákazky.

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Táto časť Opisného formulára je rozdelená na dve sekcie označené ako „Technické vlastnosti“.

V prvej sekcii „Technické vlastnosti“ sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré možno opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek

(napr.

1. Pamäť. Jednotka: GB. Minimum: 128“).

Pri určitej vlastnosti je možné zadať minimálnu a zároveň maximálnu hodnotu (od – do) alebo presnú hodnotu. Pri zadaní presnej hodnoty nemožno zadať súčasne aj minimálnu a/alebo maximálnu hodnotu a opačne. Ak sa zadá minimálna hodnota, maximálna hodnota alebo ich kombinácia, nemožno už zadať presnú hodnotu.

V druhej sekcii „Technické vlastnosti“ sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré nemožno opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek. Ide o slovné opisy predmetu zákazky, kde pre opis určitej vlastnosti je potrebné použitie ucelených viet alebo textov

(napr.

1. Správa a manažment

2. Dedikovaný ethernet port, servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0.“).

V prípade niektorých opisov predmetu zákazky, najmä v prípade služieb, nie je možné vlastnosti predmetu zákazky opísať s použitím číselne vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek, vtedy

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: