Input:

§ 54 ZVO Elektronická aukcia - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.24.1 § 54 ZVO Elektronická aukcia – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Kedy je možné použiť elektronickú aukciu a aké povinnosti má verejný obstarávateľ v súvislosti s jej využitím?

Jedným z nástrojov, ktorý podporuje hospodársku súťaž, je elektronická aukcia. Všetky podrobnosti týkajúce sa elektronickej aukcie sú upravené v ustanovení § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Jedná sa pritom o opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 na predkladanie nových cien upravených smerom nadol, nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Podľa § 54 ods. 2 druhej vety sa elektronická aukcia nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie a poradie ponúk nemožno zostaviť automatizovaným vyhodnotením.

Povinnosti vyplývajúce osobám, ktoré tento inštitút využijú, sú upravené v ustanovení §54 ods. 5 zákona. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsahujú najmä:

  1. prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách,
  2. limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,
  3. informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
  4. príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
  5. podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichádza do úvahy,
  6. príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

Čo sa týka samotného

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: