Input:

§ 42 ZVO Súťažné podklady - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.12.1 § 42 ZVO Súťažné podklady – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na nákup hardvéru. Je možné sa v opise predmetu zákazky odvolať na konkrétnu značku alebo typ zariadenia?

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) v ustanovení § 42 upravuje podrobnosti týkajúce sa súťažných podkladov, ktoré, okrem iného, obsahujú aj špecifikáciu predmetu zákazky. Ide o písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Okrem toho zákon ustanovuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť opísať predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne, pričom technické požiadavky musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov či záujemcov a bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

V ustanovení § 42 ods. 3 zákona je presne uvedené, že technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Posledná veta hovorí, že takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: