Input:

§ 34 ZVO Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - praktický príklad

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.6.3.1 § 34 ZVO Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – praktický príklad

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová

Záujemca má v pláne využiť na splnenie technickej a odbornej spôsobilosti vyžadovanej vo verejnom obstarávaní fyzickú osobu s potrebným oprávnením, ktorá nie je zamestnancom hospodárskeho subjektu, ktorý predkladá ponuku. Je potrebné, aby spĺňala táto osoba osobné postavenie? Postačuje predloženie len čestného vyhlásenia, že bude k dispozícii počas celej doby trvania zákazky?

Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Skutočne používanie kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva, preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto inou osobou. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Iná osoba musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie a oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Podľa § 114 ods. 2 ZVO (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska) môže uchádzač pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3 zákona, t.j. využiť kapacity tzv. tretej osoby. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: