Input:

§ 24 ZVO Dokumentácia - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.23.1 § 24 ZVO Dokumentácia – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Ako dlho je nutné dokumentáciu uchovávať? Môžeme byť, ako verejný obstarávateľ, vyzvaní na predloženie dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu Úradom pre verejné obstarávanie ak nám povinnosť predložiť dokumentáciu na kontrolu zo zákona nevyplýva ?

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) predstavuje základný právny predpis upravujúci všetky práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa procesov verejného obstarávania.

  • Doba uchovávania dokumentácie

V ustanovení § 24 zákona je upravená dokumentácia, ktorú je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný vypracovať, ako výsledok celého priebehu verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. V súlade s tým sú povinní evidovať kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Takýmto osobitným predpisom môže byť napríklad zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý môže upraviť lehotu uchovávania dokumentácie z verejného obstarávania odlišne.

  • Kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie

V ustanovení §24 ods. 6 zákona je upravená kontrola, ktorá môže byť vykonaná aj po ukončení verejného obstarávania. Úrad je totiž oprávnený kedykoľvek vyzvať osoby realizujúce verejné obstarávanie na predloženie kópie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: