Input:

§ 23 ZVO Konflikt záujmov - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.22.1 § 23 ZVO Konflikt záujmov – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Verejný obstarávateľ bude v súvislosti s vyhlasovaním nadlimitnej zákazky zriaďovať komisiu na vyhodnotenie ponúk. Považuje sa za zainteresovanú osobu, v súvislosti s konfliktom záujmov, aj člen komisie na vyhodnotenie ponúk?

Inštitút konfliktu záujmov je upravený v ustanovení § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Na základe predmetného ustanovenia tak osobám realizujúcim verejné obstarávanie vyplýva zákonná povinnosť zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

Čo je možné považovať za konflikt záujmov? Podľa zákona sa jedná najmä o situáciu, kedy zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

Na základe uvedeného je ďalej nutné identifikovať všetky osoby, ktoré je možné považovať za zainteresované v zmysle zákona, a skúmať u nich potenciálny konflikt záujmov. Podľa zákona je možné za zainteresovanú osobu považovať najmä:

  1. zamestnancov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorí sa podieľali na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iné osoby, ktoré poskytujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktoré sa podieľali na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
  2. osoby s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré môžu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľali na jeho príprave alebo realizácii.

Zákon pri definícii pojmu „zainteresovaná osoba” však používa výraz najmä. Ide teda iba o demonštratívny výpočet osôb, u ktorých je potrebné skúmať potenciálny konflikt záujmov. V zmysle bodu b) je však možné člena komisie na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: