Input:

§ 21 ZVO Určenie lehôt - praktický príklad

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.20.1 § 21 ZVO Určenie lehôt - praktický príklad

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová

Ako má postupovať hospodársky subjekt pri registrácii do zoznamu hospodárskych subjektov v prípade predkladania výpisu z registra trestov pri fyzickej osobe a právnickej osobe z Českej republiky. Je potrebný úradný preklad týchto dokumentov do slovenčiny?

Podľa § 152 ods. 1 ZVO Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Pravidlá predkladania dokumentov vo verejnom obstarávaní z hľadiska jazyka iného ako slovenského sú upravené v § 21 ods. 6 ZVO. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku, ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo súťaž návrhov.

V zmysle vyššie uvedeného sa dokumenty vo verejnom obstarávaní vyhotovené v českom jazyku, do štátneho jazyka neprekladajú. Predmetné ustanovenie sa vzťahuje aj na predkladanie dokumentov na účely zápisu subjektu do zoznamu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: